งานบริการการศึกษา


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |


ผศ.ดร.ณัฎฐ์ ดิษเจริญ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์ภายใน : 4602
นายปราการ ภิรมย์กิจ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 4415
นางเรไร กาฬบุตร
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 4414
นางอัญชลี มาจันทร์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 4417
นางสาวปริยากร พิมพ์เงิน
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4599
นางสาวพัชรินทร์ ศรีพล
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วมว.
เบอร์ภายใน : 4650
นางสาวกมลชนก ทองหมื่น
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วมว.
เบอร์ภายใน : 4650

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม