งานบริการการศึกษา


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ภารกิจหน่วยงาน

งานบริการการศึกษา

สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการเรียนการสอน ของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นหน่วยงานในการประสานและดำเนินการโครงการเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) โครงการส่งเสริมการผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) เป็นต้น
งานบริการการศึกษา จัดแบ่งลักษณะงานต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่ ไว้ดังนี้

1.งานรับเข้าศึกษา
รับผิดชอบการประสานงาน กำกับ ติดตาม และรายงานผล การดำเนินการรับเข้าศึกษาทุกวิธีการรับทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งให้บริการข้อมูลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เช่น แผนการรับนักศึกษา
-การประชาสัมพันธ์รับสมัคร
-ประกาศรับสมัคร
-ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบระดับบัณฑิตศึกษา
-การสอบคัดเลือก สัมภาษณ์
-การประกาศผล
-การรายงานตัวเข้าศึกษา
-การปฐมนิเทศนักศึกษา
-การวิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงาน

2.งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
รับผิดชอบ ประสานกำกับ ติดตาม และรายงานผล การดำเนินการงานทะเบียนประวัตินักศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทั้งประวัติส่วนตัวและประวัติผลการเรียน รวมทั้งให้บริการสืบค้นข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา ที่เข้ามาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมด การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลประวัติต่าง ๆ เช่น
- แก้ไข ชื่อ-สกุล ที่อยู่
- แต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา
- เปลี่ยนแผนการเรียนปกติ/แผนสหกิจศึกษา
- ตรวจสอบและรายงานสถานภาพนักศึกษา เช่น การลาพักการศึกษา การรักษาสถานภาพ ลาออก และพ้นสภาพ

3.งานตารางเรียน-ตารางสอบ
รับผิดชอบ ประสานกำกับ ติดตาม ดำเนินงาน และรายงานผล การจัดตารางเรียนตารางสอบ ทุกภาคการศึกษา มีลักษณะการดำเนินการ ดังนี้
- การขอข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนแต่ละภาคการศึกษา
- การจัดตารางสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเรียนร่วมกันกับกองบริการการศึกษาและคณะที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน ตารางเวลาเรียน รายชื่ออาจารย์ผู้สอน และตารางการใช้ห้องเรียน
- ประสานการปิดรายวิชาประจำภาค
- จัดทำร่างตารางสอบ
- ประสานการตรวจสอบร่างตารางสอบ และขอรายชื่อกรรมการคุมสอบ
- แจ้งประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบ
- ประสานงานการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่น การส่งต้นฉบับข้อสอบ การรับส่งข้อสอบ การสอบชดเชยนักศึกษา
- ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ

4.งานระเบียนนักศึกษา และประมวลผล
รับผิดชอบ ประสานกำกับ ติดตาม และรายงานผล การดำเนินการงานด้านระเบียนนักศึกษาและประมวลผล ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เช่น
- ตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- ตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ตรวจสอบ คำนวณผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
- ลงทะเบียนผิดเงื่อนไข
- นักศึกษาของลงทะเบียนเรียนต่างสถาบัน
- การเพิ่ม-ถอนรายวิชา
- ตรวจสอบการพ้นสภาพนักศึกษา
- ขอคืนสภาพนักศึกษา
- ขอยกเว้นวิชาเรียนและขอใช้เรียนวิชาอื่นแทน
- ขอเปลี่ยนแผนการศึกษาปกติ/แผนสหกิจศึกษา
- รับโอนนักศึกษาต่างสถาบัน
- ขอขยายเวลาการศึกษา
- แต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
- เสนอ/เปลี่ยนแปลงหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
- สอบวิทยานิพนธ์,สอบประมวลความรู้, สอบวัดคุณสมบัติ
- ขอผ่อนผันการลงทะเบียน หรือขอค่าธรรมเนียมคืน

5.งานหลักสูตรและพัฒนาวิชาการ
งานหลักสูตรและพัฒนาวิชาการ
- การจัดทำหลักสูตรใหม่
- การปรับปรุงหลักสูตร
- การเปิดรายวิชาใหม่
- การรายงานการบันทึก มคอ.3-มคอ.7
- การประสานงานสหกิจศึกษา
- การรายงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning)
- การรายงานภาระงานสอนอาจารย์ (FTES)
- การให้ข้อมูลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
- โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
- ทุนสนับสนุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และการไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
- ทุนการศึกษารางวัลเรียนดีระดับบัณฑิตศึกษา
- การประกันคุณภาพการศึกษา

6.งานโครงการเฉพาะทางวิทยาศาสตร์
- โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
- โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
- โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.)
- โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ (Open House)
- ความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย มุกดาหาร

7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- จัดส่งเอกสารต่างๆ เช่น คู่มือการลงทะเบียน, หลักสูตร, คู่มือการศึกษา, ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
- เบิกค่าตอบแทนการตรวจกระดาษคำตอบ
- เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ฝ่ายเลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   1.เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าศึกบุตร
   2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
   3.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการกำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษา พ.ศ.2560
ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์ภายใน : 4602
ผศ.ดร.ชัชวิน นามมั่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์ภายใน :
นายปราการ ภิรมย์กิจ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 4415
นางเรไร กาฬบุตร
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 4414
นางอัญชลี มาจันทร์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 4417
นางสาวปริยากร พิมพ์เงิน
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4599
นางสาวพัชรินทร์ ศรีพล
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ วมว.
เบอร์ภายใน : 4650

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม