งานแผนและการงบประมาณ


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ดร.ประนอม แซ่จึง
- กำกับติดตามและร่วมวางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านแผนและงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์
- e-mail: parnorm.s@ubu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4405
2. นางนันทนา พิมพ์พันธ์
- ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้
- จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน / งบประมาณเงินรายได้
- งานวิเคราะห์งบประมาณ และจัดทำแผนของคณะ
- e-mail: nanthana.p@ubu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4424
3. นางทุติยาภรณ์ วีระกุล
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี /ปรับแผน/ติดตามแผนฯ
- จัดทำรายงานประจำปี
- กรอกข้อมูลโครงการ/กิจกรรมในระบบe-manage
- e-mail: tutiyaporn.w@ubu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4705
นางสาวประนอม แซ่จึง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ
เบอร์ภายใน :
นางนันทนา พิมพ์พันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ภายใน : 4424
นางทุติยาภรณ์ วีระกุล
นักเอกสารสนเทศ
เบอร์ภายใน : 4705

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม