งานแผนและการงบประมาณ


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจ :จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดทำแผนพัฒนาคณะ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รายงานประจำปี
หน้าที่รับผิดชอบ
1. ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ (รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
- กำกับติดตามและร่วมวางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านแผนและงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์

2. นางนันทนา พิมพ์พันธ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ)
- ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน / งบประมาณเงินรายได้
- งานวิเคราะห์งบประมาณ และจัดทำแผนของคณะ
- ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- จัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี /ปรับแผน/ติดตามแผนฯ
- จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
- จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- ติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
- ติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- จัดทำรายงานประจำปี
ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เบอร์ภายใน : 4409
นางนันทนา พิมพ์พันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 4424

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม