งานคลัง


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

------------------------------
ด้านการรับเงิน
------------------------------
1. ขั้นตอนการรับเงินบริจาค
2. ขั้นตอนการรับเงินทั่วไป
- รับคืนเงินยืมทดรองจ่าย
- รับเงินหน่วยบริการวิชาการ เช่น หน่วยวิเคราะห์น้ำ หน่วยวิเคราะห์ความร้อน
- รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น โครงการวิจัย โครงการ วมว. โครงการโอลิมปิกวิชาการ โครงการysc โครงการห้องเรียนพิเศษ ทุนTgist ทุนPerch

------------------------------
ด้านการจ่ายเงิน
------------------------------
1. การจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย
2. การจ่ายคืนเจ้าของเรื่อง

------------------------------
ด้านการเบิกจ่ายเงิน
------------------------------
การเบิกจ่ายเงินของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุลราชธานี โดยจะมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายผ่านงานการเงิน แล้วบันทึกบัญชี เบิกจ่ายผ่านระบบ UBUFMIS ส่งวางฎีกาเบิกจ่ายไปที่กองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. หมวดค่าตอบแทน
1.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2. หมวดค่าใช้สอย
3. หมวดค่าวัสดุ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   1.ด้านการรับเงิน
   2.ด้านการจ่ายเงิน
   3.ด้านการเบิกจ่ายเงิน
   4.หมวดค่าตอบแทน - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ดร.กัมปนาท ฉายจรัส
รองคณบดีฝ่ายการเงิน
เบอร์ภายใน : 4405
นางสาวศิรดาภักค์ พิทักษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 4410
นางพิกุล ยิ่งยง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 4411
นางสาวสุนิสา นาครินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 4413
นางศิริพร ระวี
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 4660

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม