แนวปฏิบัติ กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แนวปฏิบัติ กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


 


          ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๙) และด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19) ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการขยายวงแพร่ระบาดที่นอกเหนือจากกลุ่มการระบาดในสถานบันเทิงและร้านอาหารรอบมหาวิทยาลัย และถึงแม้ว่าบุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จะได้รับวัคซีนถึงร้อยละ ๙๕.๘๖ และ ๓๐.๙๑ ตามลำดับ แต่เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดในการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19 ) และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อนักศึกษาและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์จึงกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังต่อไปนี้


 


การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน


ข้อ ๑ ให้บุคลากรปฏิบัติงานแบบผสมผสานระหว่าง ณ ที่ตั้งตามปกติ และนอกที่ตั้ง (Work From Home) โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ในการทำงานเป็นสำคัญ


ข้อ ๑.๑ กรณีที่บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในที่ตั้ง ให้ปฏิบัติงานตามปกติและจะต้องปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัดสูงสุด


ข้อ ๑.๒ กรณีที่บุคลากรปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) ในระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔


 


สายวิชาการ


ข้อ ๑.๒.๑ ให้บุคลากรสายวิชาการสามารถทำงานนอกที่ตั้งในรูปแบบปฏิบัติงานที่บ้าน(Work From Home) โดยจัดทำแผ่นงานเสนอหัวหน้าภาควิชา (แบบฟอร์ม วท-11) ตามลิงค์หน้าเว็บไชต์คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sci.ubu.ac.th/pages/index.php?p=convid19 ให้กำหนดส่งเอกสารภายในวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔


 


สายสนับสนุน


ข้อ ๑.๒.๒ ให้บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานแบบผสมผสานระหว่าง ณ ที่ตั้ง และนอกที่ตั้ง(Work From Home) โดยมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น/หัวหน้าภาควิชา เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการปฏิบัติงานหรือการสลับวันเวลาปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งการปฏิบัติงานแทนกันสำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ในการทำงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บุคลากรที่ทำงานนอกที่ตั้ง ต้องจัดทำแผนงานเสนอผู้บังคับบัญชาขั้นต้น/หัวหน้าภาควิชา (แบบฟอร์ม วท-11) ตามลิงค์หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sci.ubu.ac.th/pages/index.php?p=convid19 ให้กำหนดส่งเอกสารภายในวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔


 


ข้อ ๒ ให้บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทำการบันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ทาง ww.w.dms.ubu.ac.th หรือ http://mobileat.ubu.ac.th และรายงานผลการปฏิบัติงานรายวันผ่านระบบ e-manage ตามแบบฟอร์มบันทึกติดตาม ประเมินผลงานรายวัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์


 


ข้อ ๓ บุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) ต้องไม่เดินทางออกนอกพื้นที่ตั้งของที่พักหรือบ้านพักในช่วงเวลาทำปฏิบัติงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หากฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นการขาดราชการ


        กรณีมีภารกิจเร่งด่วนหรือจำเป็นยิ่งที่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ตั้งของที่พักหรือบ้านพัก ให้บุคลากรขออนุญาตลาราชการจากผู้บังคับบัญชาผ่านระบบ e-manage และยื่นเอกสารแบบขออนุญาตลาหรือเดินทางออกนอกเขตจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขออนุญาตเดินทางต่ออธิการบดี ตามมาตรการและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยเคร่งครัด


 


ข้อ ๔ กรณีมีภารกิจเร่งด่วนหรือจำเป็น บุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) ทั้งบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน จะต้องพร้อมต่อการการเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานคณะวิทยาศาสตร์ในทันที


 


ข้อ ๕ ในการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work From Home) หากก่อให้เกิดผลกระทบที่เกิดความเสียหายแก่ผู้รับบริการและ/หรือส่วนงานในคณะวิทยาศาสตร์ ถือเป็นความผิดส่วนบุคคล และคณะฯ อาจจะพิจารณาดำเนินการทางวินัยหรือด้านอื่น ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


          จึงขอแจ้งแนวปฏิบัตินี้ เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


 


 


(ศาสตราจารย์ศิริพร จึงสุทธิวงษ์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  แนวปฏิบัติ กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 09 ต.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 313 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม