ประกาศเรื่องเกี่ยวกับ Covid 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
*บุคลากร และนักศึกษา จะต้องสมัคร Hugubu.ubu.ac.th

ประกาศ

รายการ วัน/เดือน/ปี
ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๔)

รายละเอียดอ่านได้ที่นี้ Download

วันที่ 19 เม.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ระลอกใหม่ คณวิทยาศาสตร์

รายละเอียดอ่านได้ที่นี้ Download

วันที่ 19 เม.ย. 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย