ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์


โครงการวิจัยที่สำเร็จเเล้ว ในภาควิชาทั้งหมด

-
-

กราฟสรุปแหล่งทุนปี ทั้งหมด
รายชื่อโครงการวิจัย 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ แหล่งทุน งบประมาณ ประเภทโครงการ
1 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานี
 • สมปอง เวฬุวนาธร
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 234000 โครงการวิจัยเดี่ยว
2 สร้างและพัฒนาต้นแบบตู้ผสม Formic Acid อัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ
 • อนุพงษ์ รัฐิรมย์
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 75000 โครงการวิจัยเดี่ยว
3 ระบบวิเคราะห์โรคพืชแบบอัตโนมัติด้วยการประมวลผลภาพดิจิตอล
 • สมปอง เวฬุวนาธร
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 157000 โครงการวิจัยเดี่ยว
4 การพัฒนาระบบการประมวลผลภาพดิจิทัลร่วมกับอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร
 • สมปอง เวฬุวนาธร
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 60000 โครงการวิจัยเดี่ยว
5 พัฒนาขั้นตอนวิธีรู้จำคุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะส่วนของภาพใบสมุนไพรไทย
 • สมปอง เวฬุวนาธร
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 18000 โครงการวิจัยเดี่ยว
6 ระบบวิเคราะห์โรคพืชแบบอัตโนมัติด้วยการประมวลผลภาพดิจิตอล
 • สมปอง เวฬุวนาธร
2561 เงินสนับสนุนภายนอก 235500 โครงการวิจัยเดี่ยว
7 ระบบให้บริการจัดผังกิจกรรมบนแพลตฟอร์มคลาวด์เพื่อรองรับผู้สูงอายุที่ใช้อุปกรณ์มือถือในสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์
 • วาสนา เหง้าเกษ
2561 เงินงบประมาณแผ่นดิน 120000 โครงการวิจัยเดี่ยว
8 สร้างและพัฒนาต้นแบบตู้ผสม Formic Acid อัตโนมัติแบบหยอดเหรียญ
 • อนุพงษ์ รัฐิรมย์
2561 เงินสนับสนุนภายนอก 225000 โครงการวิจัยเดี่ยว
9 นวัตกรรมนำเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
 • วาสนา เหง้าเกษ
2561 เงินสนับสนุนภายนอก 276000 โครงการวิจัยเดี่ยว
10 พัฒนาขั้นตอนวิธีรู้จำคุณลักษณะพื้นผิวเฉพาะส่วนของภาพใบสมุนไพรไทย
 • สมปอง เวฬุวนาธร
2561 เงินสนับสนุนภายนอก 232000 โครงการวิจัยเดี่ยว
11 การพัฒนาระบบการประมวลผลภาพดิจิทัลร่วมกับอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร
 • สมปอง เวฬุวนาธร
2561 เงินสนับสนุนภายนอก 370000 โครงการวิจัยเดี่ยว
12 การตรวจจับแมลงศัตรูพืชจากภาพถ่าย: กรณีศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
 • ไพชยนต์ คงไชย
2561 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 48000 โครงการวิจัยเดี่ยว
13 การสร้างภาพสามมิติของสนามเวกเตอร์โดยใช้วิธีทางควอเทอร์เนียน
 • พัชรี วงษาสนธิ์
2561 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 48000 ชุดโครงการวิจัย
14 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนระบบเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาระดับมหาวิทยาลัยด้วยวิธีวัดความคล้ายคลึงของข้อความบนฐานเวกเตอร์
 • ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
2561 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 18000 โครงการวิจัยเดี่ยว
15 การพัฒนาแบบจำลองในการสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น
 • สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน
2561 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 18000 โครงการวิจัยเดี่ยว
16 ระบบจัดการคลังข้อสอบอัจฉริยะ
 • ชยาพร แก่นสาร์
2561 เงินงบประมาณแผ่นดิน 287000 โครงการวิจัยเดี่ยว
17 วิธีการเชิงรูปนัยสำหรับสายการผลิต
 • ทศพร อเลิร์ป
2560 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 125000 โครงการวิจัยเดี่ยว
18 การวิเคราะห์สมการคลื่นและตัวแบบที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการเชิงตัวเลข
 • จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง
2560 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 187500 โครงการวิจัยเดี่ยว
19 เครื่องหาปริพันธ์สำหรับฟังก์ชันกำหนดค่าเวกเตอร์และฟังก์ชันสาทิสสัณฐานของฟังก์ชันกำหนดค่าซีสตาร์
 • ฐิตารีย์ วุฒิจิรัฐิติกาล
2560 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 287500 โครงการวิจัยเดี่ยว
20 การตรวจสอบเมล็ดข้าวสารเจ้าปนในข้าวเหนียวด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ
 • สมปอง เวฬุวนาธร
2560 เงินรายได้คณะ 20000 โครงการวิจัยเดี่ยว
21 การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์
 • วราวุฒิ ผ้าเจริญ
2560 เงินรายได้คณะ 6500
22 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัส 1 โดยใช้ Active learning
 • รตี โบจรัส
2560 เงินรายได้คณะ 8000 โครงการวิจัยเดี่ยว
23 รูปแบบการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนสำหรับการเรียนรู้เชิงรุกในศตวรรษที่ 21
 • วงกต ศรีอุไร
2560 เงินงบประมาณแผ่นดิน 207900 โครงการวิจัยเดี่ยว
24 การศึกษาผลการใช้โปรแกรมสร้างโค๊ตอัตโนมัติจากผังงานในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการเขียนโปรแกรมของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ชาญชัย ศุภอรรถกร
2560 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 20000 โครงการวิจัยเดี่ยว
25 การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิจัยเป็นฐาน
 • สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน
2559 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 13000 โครงการวิจัยเดี่ยว
26 วิธีการเชิงรูปนัยสำหรับสายการผลิต
 • ทศพร อเลิร์ป
2559 250000 โครงการวิจัยเดี่ยว
27 การวิเคราะห์สมการคลื่นและตัวแบบที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการเชิงตัวเลข
 • จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง
2559 250000 โครงการวิจัยเดี่ยว
28 ระบบแนะนำแผนการท่องเที่ยวในเขตภาคอีสานตอนล่าง 3 จังหวัดด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบไดนามิค
 • ชยาพร แก่นสาร์
2558 180000 โครงการวิจัยเดี่ยว
29 เครื่องหาปริพันธ์สำหรับฟังก์ชันกำหนดค่าเวกเตอร์และฟังก์ชันสาทิสสัณฐานของฟังก์ชันกำหนดค่าซีสตาร์
 • ฐิตารีย์ วุฒิจิรัฐิติกาล
2558 575000 โครงการวิจัยเดี่ยว
30 การจำลองเชิงตัวเลขของของไหลนาโนและการถ่ายเทความร้อนผ่านทรงกระบอกที่กำลังหมุนรอบแกนกลาง
 • ไพรินทร์ สุวรรณศรี
2557 350000 โครงการวิจัยเดี่ยว
31 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของของไหลแบบอัดตัวไม่ได้ที่มีความหนืดผ่านแท่งทรงกระบอกหมุนสองแท่งและทรงห่วงยางที่หมุนรอบเส้นแนวกลาง
 • ไพรินทร์ สุวรรณศรี
2556 440000 โครงการวิจัยเดี่ยว
32 ขั้นตอนวิธีสำหรับตัวดำเนินการทางเดียวแบบแมกซิมัลในปริภูมิบานาค
 • อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
2555 500000 โครงการวิจัยเดี่ยว
33 การคำนวณเชิงตัวเลขของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการควบคุมมลภาวะทางน้ำและอากาศ
 • จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง
2555 646000 โครงการวิจัยเดี่ยว