คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 “นวัตกรรมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี นายสุทธิพงศ์ บัวหอม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นผู้แทนนักศึกษากล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน อัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ และเปิดกรวยถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีเจตคติที่ดี เห็นความสำคัญและและความจำเป็นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศ


          ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ในปีนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น โดยในปีนี้ กำหนดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลเพื่อแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 4 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษริน สีบุญเรือง รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น รองศาสตราจารย์ ดร. ปุริม จารุจำรัส รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชวิน นามมั่น และคณะ รางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมดีเด่น จากผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบตรวจสอบและติดตามการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชวุฒิ โคตรลาคำ และคณะ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ดีเด่น จากผลงานบริการวิชาการเรื่อง “การจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน (ถังหมักรักษ์โลก)” รางวัลบัณฑิตศึกษาดีเด่น 5 คน ได้แก่ นายเฉลิมพล มุธุวงศ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ รางวัลบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติดีเด่น นางสาวนิญาดา ขุนคง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รางวัลบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติดีเด่นและ นายอัครพงศ์ ประกอบกิจ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี นางสาวกานพิชชา สมเนตร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี และ นางสาวพัทธนันท์ เงาศรี นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี รางวัลประกาศเกียรติคุณบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จากนั้นเป็น พิธีมอบตราพระราชทานฯ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เครือข่ายท้องถิ่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยรอบที่ 3 ระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยรอบที่ 1 ระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลแสนสุข รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยรอบที่ 1 ระดับปฐมวัย และ โรงเรียนเทศบาลแสนสุข รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยรอบที่ 1 ระดับประถมศึกษา และพิธีมอบรางวัล Science Smart Teacher 2023 รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ นายวรยุทธ วงศ์นิล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร คำหลอม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.เกษริน สีบุญเรือง อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี และ ดร.จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ รางวัลดี 2 รางวัล เงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่ ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี และรางวัลดีเด่น 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พรไตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


          และในส่วนของการจัดกิจกรรมภายในงานกำหนดให้มีการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวด Science Show การประกวดสื่อสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดกิจกรรมและนิทรรศการภาควิชาต่าง ๆ และการจัดการแข่งขันทางวิชาการเพื่อคัดเลือกผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 4 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป


          สำหรับการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งนี้ เป็นอีกส่วนหนึ่งของพันธกิจหลักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีความสอดคล้องด้านการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม และเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต


-----------------------------------------
ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว


ประมวลภาพ งานสัปดาห์วิทยาลัยศาสตร์ประจำปี 2566 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง เวฬุวนาธร : ประกาศเมื่อ 19 ส.ค. 2023   จำนวนผู้อ่าน : 2603 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน