รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้


ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  


 


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง    


                   ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


อัตราเงินเดือน


                 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ   21,000.-  บาท (ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2564)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร


                1) ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคล ชั้น 1 ห้อง Sc 105  สำนักงานเลขานุการ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์ 045-353423  ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่  9 กันยายน 2565  (ในวันและเวลาราชการ)   


                ๒) สมัครทางไปรษณีย์ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 5 ส่งถึง งานบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190 วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครขอได้โปรดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนที่สุด (EMS) โดยคณะกรรมการจะพิจารณารับเฉพาะไปรษณีย์ที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทาง (อำเภอวารินชำราบ) ภายในวันที่  9 กันยายน 2565       

เอกสาร รายละเอียด/ใบรับสมัครงาน


 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 1  
   
  รับสมัคร  
โพสต์โดย ธนศิลป์ ทองไทย : ประกาศเมื่อ 11 ส.ค. 2022   จำนวนผู้อ่าน : 8832 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน