คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ รับเกียรติจากมูลนิธิ สอวน. เป็นเจ้าภาพจัด “การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 18” (18th TMO)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ รับเกียรติจากมูลนิธิ สอวน. เป็นเจ้าภาพจัด “การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 18”(18th TMO)
------------------------------------


          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจากมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นเจ้าภาพจัด “การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18” (18th TMO) ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิ สอวน. ในการจัดการแข่งขันฯ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 จึงได้จัดการแข่งขันผ่านระบบ Zoom พร้อมทั้งถ่ายทอดผ่าน FB : 18th TMOในรูปแบบ Online และ Onsiteโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานเปิด ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวต้อนรับและ รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายในการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีความรู้ ความสามารถสูง ทางด้านคณิตศาสตร์ที่มีคะแนนรวมสูงสุดจำนวนหนึ่ง จากนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. ที่ได้รับเหรียญรางวัล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 18 นี้ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันและคัดเลือกเข้ารับการอบรมสำหรับค่ายโอลิมปิกวิชาการในรอบต่อไป แล้วยังส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถด้านสติปัญญา และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนและอาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาศักยภาพทั้งด้านการเรียนการสอน และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ


          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 โดยจัดขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่ทราบโดยทั่วกันว่า มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือมูลนิธิ สอวน. นั้น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่าน เนื่องด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงรับเป็นองค์ประธานให้กับมูลนิธิ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิ สอวน. ให้เป็นไปตามที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีพระราชดำริไว้ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย


          สำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนอีกหลายแห่ง ทำให้การแข่งขันฯ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ในนามเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนมา ณ โอกาสนี้


https://www.facebook.com/TMO18_UBU/photos/?ref=page_internal


---------------------------------------
ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ ศูนย์ สอวน. ม.อุบลฯ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.facebook.com/TMO18_UBU/photos/?ref=page_internal

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  รายชื่อผู้ได้รับรางวัล  
โพสต์โดย สมปอง เวฬุวนาธร : ประกาศเมื่อ 26 ธ.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 1678 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) | ข้อตกลงด้านสิทธิ์การใช้งาน