บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ภาควิชาเคมี

ประจำปี ทั้งหมด


-

กราฟสรุปข้อมูลตีพิมพ์

กราฟแยกตามกลุ่มภายในประเทศ
# ชื่อบทความ ปีที่ตีพิมพ์ กลุ่ม/รูปแบบการนำเสนอ ระดับ DOI
1 Synthesis and cytotoxic activity of azanaphoquinone annelated pyrrole derivatives 2017 TCI กลุ่ม 2 ชาติ
2 ชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนต้นทุนต่ำเพื่อสนับสนุนความเข้าใจมโนมติ เรื่อง สมดุลเคมี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 2017 TCI กลุ่ม 1 ชาติ
3 การสร้างเซลล์กัลวานิกอย่างง่ายที่ทําจากเส้นด้ายเพื่อศึกษาไฟฟ้าเคมี 2017 TCI กลุ่ม 1 ชาติ
4 การใช้กระติกน้ำสุญญากาศเป็นแคลอริมิเตอร์อย่างง่าย เพื่อหามวลโมเลกุลของสารประกอบจากสมบัติคอลลิเกตีฟ 2017 TCI กลุ่ม 2 ชาติ
5 Development of corn waste for reuse as a catalyst 2018 TCI กลุ่ม 1 ชาติ
6 ผลการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องไฟฟ้าเคมี 2018 TCI กลุ่ม 1 ชาติ
7 Ready-to-Use Titanium Dioxide Slurry for Cosmetics Application 2019 TCI กลุ่ม 1 ชาติ


ต่างประเทศ
# ชื่อบทความ ปีที่ตีพิมพ์ กลุ่ม/รูปแบบการนำเสนอ ระดับ DOI
1 A DFT study of volatile organic compounds adsorption on transition metal deposited graphene 2016 Q1 นานาชาติ
2 Preparation and characterization of modified telechelic natural rubber-based pressure-sensitive adhesive 2017 Q3 นานาชาติ
3 Photoresponsive Nano-Coumarin with Indole Auxin Hormone 2017 Q3 นานาชาติ
4 Non-Enzymatic Glucose Sensors for Sensitive Amperometric Detection Based on Simple Method of Nickel Nanoparticles Decorated on Magnetite Carbon Nanotubes Modified Glassy Carbon Electrode 2017 Q3 นานาชาติ
5 The Influence of Silver Cluster Size and Carbon Nanotubes on CO Adsorption: A DFT Study 2017 Q3 นานาชาติ
6 Structure based drug design of 4-aminoquinilone derivatives in DNA Gyrase B subunit for anti-tuberculosis agents using molecular dynamics simulations 2017 Q3 นานาชาติ
7 Synthesis and properties biodegradable hydrogels based on cross-linked natural rubber and cassava starch 2017 Q3 นานาชาติ
8 Push-Pull N-Annulated Perylene-Based Sensitizers for Dye-Sensitized Solar Cells: Theoretical Property Tuning by DFT/TDDFT 2017 Q2 นานาชาติ
9 Gold nanoparticles stabilized by starch polymer and their use as catalyst in homocoupling of phenylboronic acid 2017 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.jksus.2017.08.007
10 Starch-supported gold nanoparticles and their use in 4-nitrophenol reduction 2017 Q2 นานาชาติ
11 Influence of Pyrolytic Carbon Black Prepared from Waste Tires on Mechanical Properties of Natural Rubber Vulcanizates 2017 Q3 นานาชาติ https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.751.332
12 Significant enhancement in the performance of porphyrin for dye-sensitized solar cells: aggregation control using chenodeoxycholic acid 2017 Q1 นานาชาติ
13 A spectroscopic study of indigo dye in aqueous solution: A combined experimental and TD-DFT study 2018 Q2 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2018.08.060
14 การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การเขียนสูตรการเรียกชื่อและรูปร่างโมเลกุลของสารโคเวเลนต์ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับแบบจำลองเชิงกายภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2018 Q2 นานาชาติ
15 Development of interactive particulate-level visualization in chemistry by using augmented reality technology: Collision theory and chemical reaction rate 2018 Q2 นานาชาติ
16 การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การเกิดพันธะไอออนิก การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิกด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับแบบจำลองระดับอนุภาค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2018 Q2 นานาชาติ
17 Multi step energy transfer between three Si_LTL and SiGe_LTL zeoliteloaded dyes 2018 Q2 นานาชาติ
18 Fabrication of a three-dimensional electrochemical paper-based device (3D-ePAD) for individual and simultaneous detection of ascorbic acid, dopamine and uric acid 2018 Q3 นานาชาติ http://www.electrochemsci.org/papers/vol13/130706940.pdf
19 การพัฒนาความเข้าใจมโนมติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะ 2018 Q3 นานาชาติ
20 Carbon-doped boron nitride nanosheet as a promising metal-free catalyst for NO reduction: DFT mechanistic study 2018 Q3 นานาชาติ
21 Monitoring of glucose and ethanol during winefermentation by bienzymatic biosensor 2018 Q3 นานาชาติ
22 Selective amperometric flow-injection analysis of carbonfuran using a molecularly-imprinted polymer and gold coated magnetite modified carbon nanotube-paste electrode 2018 Q3 นานาชาติ
23 Complexometric and argentometric titrations using thread-based analytical devices 2018 Q3 นานาชาติ
24 Molecular docking study of pyrrolyl benzohydrazide derivatives to explore the structure requirements of InhA inhibitors 2018 Q3 นานาชาติ
25 Rational design of PknB inhibitors in class of 4-oxo-crotonic acid derivatives as highly potent anti-tuberculosis agents 2018 Q3 นานาชาติ
26 Computer aided molecular design of ATPase inhibitors in a series of 7-chloro-4-piperazinoquinoline derivatives: Molecular docking and 3D-QSAR study 2018 Q3 นานาชาติ
27 Elucidating structural basis of 4-aminoquinoline derivatives as novel M. tuberculosis DNA GyrB inhibiters: molecular docking study 2018 Q3 นานาชาติ
28 Structure based drug design of 2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-cyanovinyl as DNA gyrase subunit B inhibitors for anti-tuberculosis agent 2018 Q3 นานาชาติ
29 carboxamide analogues as DNA gyrase subunit B inhibitors for anti-tuberculosis agents: 3D-QSAR Molecular docking calculations 2018 Q3 นานาชาติ
30 Molecular modeling of InhA inhibitors in the class of Benzimidazole derivatives as a novel Anti-tuberculosis agents 2018 Q3 นานาชาติ
31 The equilibrium study of methylene blue from aqueous solution using zeolite synthesized as highly potential adsorbent from water sludge 2018 Q3 นานาชาติ
32 Utilization of zeolites synthesized from water sludge for heavy metal treatment in wastewater 2018 Q3 นานาชาติ
33 A Novel Benzo[d,e]Chromene for Organic Light Emitting Diodes (OLEDs) 2018 Q3 นานาชาติ
34 Poly(m-ferrocenylaniline) modified carbon nanotubes-paste electrode encapsulated in nafion film for selective and sensitive determination of dopamine and uric acid in the presence of ascorbic acid 2018 Q3 นานาชาติ
35 Fabricating Simple Wax Screen-Printing Paper-Based Analytical Devices To Demonstrate the Concept of Limiting Reagent in Acid−Base Reactions 2018 Q3 นานาชาติ
36 Atomic force microscopy investigation of phase morphology correlated with adhesive properties for modified telechelic natural rubber based-pressure sensitive adhesive 2018 Q3 นานาชาติ
37 Use of a smartphone as a Colorimetric Analyzer in Paper-based Devices for Sensitive and Selective determination of Mercury in Water Samples 2018 Q3 นานาชาติ
38 Para rubber khit pillow by Si Tan Community, Yasothon province 2018 Q3 นานาชาติ
39 Comparison of reinforcing efficiency between calcium carbonate/carbon black and calcium carbonate/silica hybrid filled natural rubber composites 2018 Q3 นานาชาติ
40 Thiocyanate Free Ruthenium(II) Complexes for Dye Sensitized Solar Cells (DSSCs) 2018 Q3 นานาชาติ
41 DFT Study of Catalytic CO2 Hydrogenation over Pt-Decorated Carbon Nanocones: H2 Dissociation Combined with the Spillover Mechanism 2019 Q1 นานาชาติ https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.9b08776?ref=pdf
42 A highly sensitive fenobucarb electrochemical sensor based on graphene nanoribbons-ionic liquid-cobalt phthalocyanine composites modified on screen-printed carbon electrode coupled with a flow injection analysis 2019 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2019.113630
43 Screen-printed microfluidic paper-based analytical device (μPAD) as a barcode sensor for magnesium detection using rubber latex waste as a novel hydrophobic reagent 2019 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.06.058
44 Novel amperometric flow-injection analysis of creatinine using a molecularly-imprinted polymer coated copper oxide nanoparticle-modified carbon-paste-electrode 2019 Q2 นานาชาติ
45 Highly sensitive and selective electrochemical paper-based device using a graphite screen-printed electrode modified with molecularly imprinted polymers coated Fe3O4@Au@SiO2 for serotonin determination 2019 Q1 นานาชาติ
46 Novel Three-Dimensional Molecularly Imprinted Polymer-Coated Carbon nanotubes (3D-CNTs@MIP) for Selective Detection of Profenofos in Food 2019 Q1 นานาชาติ
47 In silico study directed towards identification of the key structural features of GyrB inhibitors targeting MTB DNA gyrase: HQSAR, CoMSIA and molecular dynamics simulations 2019 Q1 นานาชาติ
48 FeIIFeIII layered double hydroxide nanosheets (FeIIFeIII LDHNS) as an enzyme mimic for colorimetric detection of H2O2 2019 Q2 นานาชาติ
49 Photophysical Properties of Functionalized Double Decker Phenylsilsesquioxane Macromonomers: [PhSiO1.5]8[OSiMe2]2 and [PhSiO1.5]8[O0.5SiMe3]4. Cage-Centered Lowest Unoccupied Molecular Orbitals Form Even When Two Cage Edge Bridges Are Removed, Verified by Modeling and Ultrafast Magnetic Light Scattering Experiments 2019 Q1 นานาชาติ DOI: 10.1021/acs.macromol.9b00700
50 Development of a novel three-dimensional microfluidic paper-based analytical device (3D-µPAD) for chlorpyrifos detection using graphene quantum-dot capped gold nanocomposite for colorimetric assay 2019 Q4 นานาชาติ
51 A non-toxic approach to assess total antioxidant capacity (TAC) of exotic tropical fruits from Thailand 2019 Q1 นานาชาติ
52 การศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกรวมของสารสกัดข้าวกล้องงอก 2019 Q1 นานาชาติ
53 อันตรกิริยาที่สําคัญของสารอนุพันธ์ benzofuran ในการยับยั้งเอนไซม์ GyrB ของเชื้อ M. tuberculosis ด้วยระเบียบวิธีการคํานวณโมเลกุลาร์ด็อกกิ้ง 2019 Q1 นานาชาติ
54 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับค่ากัมมันตภาพทางชีวภาพเชิงสามมิติ และการคํานวณโมเลกุลาร์ด็อกกิ้งของสารอนุพันธ์ Pyrrolyl Benzohydrazide และ Pyrrolyl Benzamide เพื่อการยับยั้งเชื้อวัณโรค 2019 Q1 นานาชาติ
55 แผ่นยางปูพื้นจากยางธรรมชาติและกากกาแฟ 2019 Q1 นานาชาติ
56 การกําจัดสีย้อมเมทิลีนบลู โดยใช้จีโอพอลิเมอร์เป็นตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพสูง 2019 Q1 นานาชาติ
57 การศึกษารูปแบบการวางตัวและอันตรกิริยาที่สําคัญของสารอนุพันธ์ nitro-thiazole ที่เป็นสารยับยั้งเอนไซม GyrB ด้วยระเบียบวิธีการคํานวณโมเลคิวลาร์ด็อกกิ้ง 2019 Q1 นานาชาติ
58 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ปฏิกิริยาเคมีด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5Es) ร่วมกับทคนิคทํานาย-สังเกต-อธิบาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2019 Q1 นานาชาติ
59 Starch hydrogel-loaded cobalt nanoparticles for hydrogen production from hydrolysis of sodium borohydride 2019 Q3 นานาชาติ
60 Optimization of Ultrasonic-Assisted Extraction and Purification of Rhein from Cassia fistula Pod Pulp 2019 Q2 นานาชาติ
61 Bioactive oxaphenalenone dimers from the fungus Talaromyces macrosporus KKU-1NK8 2019 Q2 นานาชาติ
62 การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่องพันธะโคเวเลนต์. 2019 Q2 นานาชาติ
63 Novel biodegradable hydrogel based on natural polymers: synthesis, characterization, swelling/reswelling and biodegradability 2019 Q1 นานาชาติ
64 Use of unmodified silver nanoparticles (AgNPs) as colorimetric Hg(II) sensor: A new approach to sensitive and high sample throughput determination of Hg(II) under high influence of ionic suppression 2019 Q4 นานาชาติ
65 Elucidating the binding interaction and binding free energy of DprE1 inhibitors via molecular docking calculations and molecular dynamics simulations 2019 Q4 นานาชาติ
66 The investigations of binding interactions between benzofuran derivatives and MTB GyrB ATPase domain binding site based on molecular dynamics simulations 2019 Q4 นานาชาติ
67 Molecular modeling of moracins as ATPase inhibitors of MTB DNA gyrase 2019 Q4 นานาชาติ
68 Insight into crucial interaction of nitrothiazole derivatives as highly potential GyrB inhibitors using computer aided molecular design approaches 2019 Q4 นานาชาติ
69 Design DNA gyrase inhibitors of 4-aminoquinoline derivatives as anti-tuberculosis: Molecular docking calculations, Molecular dynamics simulations and 3D-QSAR study 2019 Q4 นานาชาติ
70 Antioxidant Activity and Phenolic Profiles of Traditional Thai Rice Varieties 2019 Q4 นานาชาติ
71 Synthesis of Zero Valent Iron Nanoparticles And the Study of Congo Red Dye Adsorption Efficiency: Equilibrium and Kinetic Studies 2019 Q4 นานาชาติ
72 Synthesis of 6-Chloro-7-arylaminoisoquinoline-5,8-dione and Its Derivatives as Cytostatic Compounds 2019 ยังไม่มีระดับ Quartile Scor นานาชาติ
73 Influence of Maleic Anhydride-Grafted Polybutadiene on the Properties of Acrylonitrile Butadiene Rubber/Ethylene-Propylene Diene Rubber Blends 2019 ยังไม่มีระดับ Quartile Scor นานาชาติ
74 Interaction and structural requirement of 4-thiazolidinone (rhodanine) inhibitors as potential anti-tuberculosis agents: MD simulations 2019 ยังไม่มีระดับ Quartile Scor นานาชาติ
75 Molecular modelling of Mycobacterium tuberculosis GyrB inhibitors as anti-tuberculosis agent 2019 ยังไม่มีระดับ Quartile Scor นานาชาติ
76 Molecular docking calculations of novel pyrrolyl benzohydrazide and pyrrolyl benzamide derivatives InhA inhibitors as anti-tuberculosis agents 2019 ยังไม่มีระดับ Quartile Scor นานาชาติ
77 Utilization of zeolites synthesized from water sludge for study of manganese treatment in wastewater 2019 ยังไม่มีระดับ Quartile Scor นานาชาติ
78 Removal of Anionic Dyes from Aqueous Solution using Surfactant Modification of Ranong White Clay as Highly Potential Adsorbent 2019 ยังไม่มีระดับ Quartile Scor นานาชาติ
79 Removal of industrial dyes from aqueous solution using geopolymer from metakaolin as a highly potential adsorbent 2019 ยังไม่มีระดับ Quartile Scor นานาชาติ
80 Development of Agricultural Waste for Reuse Catalyst 2019 ยังไม่มีระดับ Quartile Scor นานาชาติ
81 A direct and sensitive electrochemical sensing platform based on ionic liquid functionalized graphene nanoplatelets for the detection of bisphenol A 2019 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2018.12.014
82 Development of multicomponent interpenetrating polymer network (IPN) hydrogel films based on 2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA), acrylamide (AM), polyvinyl alcohol (PVA) and chitosan (CS) with enhanced mechanical strengths, water swelling and antibacterial properties 2020 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2020.104739
83 Novel amino-containing molecularly-imprinted polymer coating on magnetite-gold core for sensitive and selective carbofuran detection in food 2020 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.microc.2020.105298
84 Local structure elucidation and reaction mechanism of light naphtha aromatization over Ga embedded H-ZSM-5 zeolite: Combined DFT and experimental study 2020 Q1 นานาชาติ
85 Removal of H2S to produce hydrogen in the presence of CO on a transition metal-doped ZSM-12 catalyst: a DFT mechanistic study 2020 Q1 นานาชาติ
86 Classification of alcohols obtained by QCM sensors with different characteristics using ABC based neural network 2020 Q1 นานาชาติ
87 Preparation and characterization of natural rubber bio-based wood adhesive: effect of total solid content, viscosity, and storage time 2020 Q2 นานาชาติ
88 Theoretical Mecchanistic study of Co Catalytic Oxidation by O2 on an Ultra-Small 13-Atom Bimetalliic Ag7Au6 Cluster 2020 Q1 นานาชาติ
89 An ultrasensitive immunosensor based on manganese dioxide-graphene nanoplatelets and core shell Fe3O4@Au nanoparticles for label-free detection of carcinoembryonic antigen 2020 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2019.107452
90 High coverage H2O adsorption on CuAl2O4 surface: A DFT study 2020 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.145162
91 Novel paper‐based colorimetric immunoassay (PCI) for sensitive and specific detection of salbutamol residues in flesh of swine and urine using Ag3PO4/Ag nanocomposite as label 2020 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1111/1750-3841.14974
92 0 2020 Q2 นานาชาติ https://doi.org/10.1007/s11664-019-07777-4
93 A new environment-friendly supramolecular solvent-based liquid phase microextraction coupled to high performance liquid chromatography for simultaneous determination of six phenoxy acid herbicides in water and rice samples 2020 Q2 นานาชาติ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026265X1932017X?via%3Dihub
94 Aspertamarinolides A-C: gamma-butenolides from the marine-derived fungus Aspergillus tamarii PSU-MF90 2020 Q3 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2020.152529
95 Mechanistic and thermodynamic insights into the deoxygenation of palm oils using Ni2P catalyst: A combined experimental and theoretical study 2020 Q1 นานาชาติ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894720317149
96 Comparison of microwave-assisted and thermal-heated synthesis of P(HEMA-co-AM)/PVA interpenetrating polymer network (IPN) hydrogels for Pb(II) removal from aqueous solution: Characterization, adsorption and kinetic study 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2020.110193
97 A portable selective electrochemical sensor amplified with Fe3O4@Au-cysteamine-thymine acetic acid as conductive mediator for determination of mercuric ion 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.talanta.2020.121669
98 Biodegradable hydrogels of cassava starch-g-polyacrylic acid/natural rubber/polyvinyl alcohol as environmentally friendly and highly efficient coating material for slow-release urea fertilizers 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.jiec.2021.06.008
99 Theoretical insights into catalytic CO2 hydrogenation over single-atom (Fe or Ni) incorporated nitrogen-doped graphene 2021 Q1 นานาชาติ
100 Novel dual-sensor for creatinine and 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine using carbon-paste electrode modified with molecularly imprinted polymers and multiple-pulse amperometry 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.snb.2021.129636
101 Metal-doped carbon nanocones as highly efficient catalysts hydrogen storage: Nuclear quantum effect on hydrogen spillover mechanism 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.mcat.2021.111486
102 Mimicking Peroxidase-Like Activity of Nitrogen-Doped Carbon Dots (N-CDs) Coupled with a Laminated Three-Dimensional Microfluidic Paper-Based Analytical Device (Laminated 3D-μPAD) for Smart Sensing of Total Cholesterol from Whole Blood 2021 Q1 นานาชาติ https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.0c05459
103 Microstructural characterization of white charcoal for rapid reduction of chemical oxygen demand and automatically adjust pH to neutral in wastewater treatment 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.04.082
104 In situ self-assembled coating of surfactant-mixed metal hydroxide on Fe3O4@SiO2 magnetic composite for dispersive solid phase microextraction prior to HPLC analysis of triazole fungicides 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.microc.2021.106396
105 Formic acid dehydrogenation over single atom Pd-deposited carbon nanocones for hydrogen production: a mechanistic DFT study 2021 Q1 นานาชาติ https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/ME/D1ME00051A#!divAbstract
106 Theoretical insights into catalytic CO2 hydrogenation over single-atom (Fe or Ni) incorporated nitrogen-doped graphene 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.jcou.2021.101532
107 Mechanistic insight into catalytic carbon dioxide hydrogenation to formic acid over Pt-doped boron nitride nanosheets 2021 Q1 นานาชาติ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468823121002923?via%3Dihub
108 Use of nitrogen-doped amorphous carbon nanodots (N-CNDs) as a fluorometric paper-based sensor: a new approach for sensitive determination of lead(II) at a trace level in highly ionic matrices 2021 Q2 นานาชาติ https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/AY/D1AY00765C
109 Ionic liquids for high performance lithium metal batteries 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.jechem.2020.11.017
110 Ti4-Decorated B/N-doped graphene as a high-capacity hydrogen storage material: A DFT study 2021 Q1 นานาชาติ https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/dt/d1dt01498f
111 Antibacterial and Antifungal Polyketides from the Fungus Aspergillus unguis PSU-MF16 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.0c01308
112 0 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.talanta.2020.122077
113 Conjugated Copolymers That Shouldn't Be 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1002/anie.202014932
114 Composite proton conducting membranes from chitosan, poly(vinyl alcohol) and sulfonic acid-functionalized silica nanoparticles 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.10.062
115 Rational design of anthracene-based deep-blue emissive materials for highly efficient deep-blue organic light-emitting diodes with CIEy ≤ 0.05 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2020.108874
116 Oxygen-deficient bismuth molybdate nanocatalysts: Synergistic effects in boosting photocatalytic oxidative coupling of benzylamine and mechanistic insigt 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.jcis.2020.07.140
117 Enhancement of the electroluminescence properties of iridium-complexes by decorating the ligand with hole-transporting carbazole dendrons 2021 Q1 นานาชาติ DOI https://doi.org/10.1039/D1NJ00351H
118 Antimicrobial electrospun nanofiber mats of NaOH-hydrolyzed chitosan (HCS)/PVP/PVA incorporated with in-situ synthesized AgNPs: Fabrication, characterization, and antibacterial activity 2021 Q2 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.08.209
119 0 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126242
120 Enzymatic electrochemical biosensor for glyphosate detection based on acid phosphatase inhibition 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1007/s00216-021-03567-2
121 Precisely controlled delivery of plant hormone using poly(vinyl alcohol)/zeolite A hydrofilm composite 2021 Q2 นานาชาติ https://doi.org/10.1002/pen.25744
122 Cytotoxicity and nitric oxide production inhibitory activities of compounds isolated from the plant pathogenic fungus curvularia sp 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.3390/jof7060408
123 Enhanced catalytic activity in hydrogen production from hydrolysis of sodium borohydride using starch hydrogel-CoNi bimetallic alloys 2021 Q3 นานาชาติ https://doi.org/10.1007/s13738-020-02056-0
124 Intrinsic property and catalytic performance of single and double metal atoms incorporated g-C3N4 for O2 activation: A DFT insight 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.148671
125 Effect of the mode of fixation of the thienyl rings on the electronic properties of electron acceptors based on indacenodithiophene (IDT) 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2020.109116
126 New Pyrrolobenzoxazine Sesquiterpenoid Derivatives from the Fungus Talaromyces trachyspermus 2021 Q3 นานาชาติ DOI: 10.1055/a-1392-1038
127 Structure-properties relationships in triarylamine-based push-pull systems-C60 dyads as active material for single-material organic solar cells 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2020.108845
128 Turn-on fluorescent probe towards glyphosate and Cr3+based on Cd(ii)-metal organic framework with Lewis basic sites 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1039/D0QI00947D
129 Co-embedded sulfur vacant MoS2 monolayer as a promising catalyst for formaldehyde oxidation: a theoretical evaluation† 2021 Q1 นานาชาติ DOI https://doi.org/10.1039/D1NJ02869C
130 Antitubercular and antibacterial activities of isoxazolines derived from natural products: Isoxazolines as inhibitors of Mycobacterium tuberculosis InhA 2021 Q4 นานาชาติ https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17475198211047801
131 Ready-to-use paraquat sensor using a graphene-screen printed electrode modified with a molecularly imprinted polymer coating on a platinum core 2021 Q1 นานาชาติ https://doi.org/10.1039/D1AN01278A
132 0 2022 Q1 นานาชาติ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0039914021007839
133 Combined in situ XAS and DFT studies on the role of Pt in zeolite-supported metal catalysts for selective n-hexane isomerization 2022 Q1 นานาชาติ
134 Ag3PO4/Ag nanocomposite for selective and sensitive cyanide determination in food samples through catalytical colorimetry using a paper-based test kit 2022 Q1 นานาชาติ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400521019195?via%3Dihub
135 Smart sensor for assessment of oxidative/nitrative stress biomarkers using a dual-imprinted electrochemical paper-based analytical device 2022 Q1 นานาชาติ 10.1016/j.aca.2021.339363