บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

ภาควิชาฟิสิกส์

ประจำปี 2559-2570


ถึง

กราฟสรุปข้อมูลตีพิมพ์

กราฟแยกตามกลุ่มระดับชาติ 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อบทความภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ ผู้ตีพิมพ์ กลุ่ม/รูปแบบการนำเสนอ ระดับ รายละเอียด
1 การศึกษาผลของตะกั่วออกไซค์ต่อสมบัติโครงสร้างและสมบัติยืดหยุ่นของแก้วที่รีไซเคิลจากซิลิกาเจลโดยใช้เทคนิคอัลตราโซนิกและเอฟทีไออาร์ A Study of the Effect ofLead Oxide on Structural and Elastic Properties of Recycled Silica Gel Glassby Ultrasonic and FTIR Technique

The purpose of this work is to study structural and elastic properties of recycledsilica gel glass (RSG) by ultrasonic and FTIR techniques. The 10CaO – xPbO – (90–x) RSG glass systems (where x = 20, 25, 30, 35, 40 and 45 mol%) were prepared by using melt-quenching method. Densities of the glass samples were measured using Archimedes’ principle with n-hexane as the immersion liquid. The longitudinal and shear ultrasonic velocities in the samples were measured at room temperature and at 4 MHz frequency using a pulse echo technique. The obtain results showed that changes in elastic properties of the glass samples depended on the concentration of PbO. Therefore the presence of PbO resuled in the destruction of the glass network and subsequent formation of non-briding oxygen (NBO). Moreover, these results can also be supported by FTIR technique. 

เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ TCI กลุ่ม 2 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-09-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  DOI
2 การศึกษาสมบัติความยืดหยุ่นของกระจกหน้าต่างรีไซเคิลที่เจือด้วยคอปเปอร์(I)ออกไซค์(Cu2O)ด้วยเทคนิคคลื่นเสียงอัลตราโซนิกและฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี Elastic Properties of Recycled Soda-lime Glasses Doped with Copper(I)oxide(Cu2O) Studied by Ultrasonic Technique and Fourier Transform Infrared Spectroscopy

The purpose of this work was to study the elastic moduli and structural properties of recycledwindow glass using ultrasonic technique andFourier transform infrared spectroscopy. The glass systemof 90Recycled window glass  – 10Na2O – xCu2O (where x is0.001, 0.01, 0.1 and 1.0 mol%) were prepared by melt quenching technique at the melting temperature of 1250°C for 4 h and annealing temperature of 500°C for 2 h. Then, densities of glass sample with varying the Cu2O dopant were measured. The longitudinal and shear velocities were measured by using ultrasonictechnique at 4 MHz frequency at room temperature. Next thevalue ofdensities and the ultrasonic velocities data of glasssampleswere used tocalculate the elastic properties such as longitudinal modulus, shear modulus, bulk modulus, Young’s modulus, Poisson's ratio and micro-hardness as well as physical properties such as acoustic impedance, softening temperature and Debye temperature. Finally, Fourier transform infrared spectroscopy was measured in wave number range 400 - 2000 cm-1 to study structure of the glass samples. The results indicated that the ultrasonic velocity, elastic moduli, Poisson’s ratio,  micro-hardness, acoustic impedance, softening temperature and Debye temperature  depended on the concentration of Cu2O dopant and could be confirmed by  Fourier transform infrared spectroscopy results.

เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ TCI กลุ่ม 2 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-09-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  DOI
3 การศึกษาและพัฒนาชุดปฏิบัติการการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า Study and Development of Electromagnetic Induction Laboratory

The study and development of electromagnetic induction laboratory have three main parts; induction voltage measurement, magnetic field measurement and the speed controls of the coils loop. The measurement and controller were performed with Raspberry Pi board. The result showed the induction wire loops speed controls was 0.002-0.007 meters per second by controlling a DC motor. The magnetic field measurement can be measured in the range of 0-170 mT. The average of magnetic field of the apparatus which has 2, 3 and 4 pairs of the cylinder magnets were 13.0±0.9, 18.7±1.2 and 25.8±1.0 mT respectively. The average of induction voltage of the coils loop width of 2, 2.8 and 4 centimeter with maximum magnetic field and maximum moving speed were 39.33±0.35, 55.44±0.51 and 77.37±0.97 µV respectively. 

อมร เทศสกุลวงศ์ TCI กลุ่ม 2 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-09-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  DOI
4 Plickers: เครื่องมือประเมินเพื่อการเรียนรู้แบบเรียลไทม์สำหรับห้องเรียนที่มีข้อจำกัดเรื่องเทคโนโลยี 0

After Eric Mazur has proposed interactive teaching method in large class university environment namely peer instruction, ithas become favored in general because the instruction helped students got more understanding in physics. The basis of peer instruction is the classroom respond system (CRS) by using a set of multiple choice questions relates to concepts which is called ConcepTest®. Initial students used flash cards which have got the letters A, B, C and D. However, the problem for using lettered sheets is that a lecturer has to spend 2 – 3 minutes on each quiz for counting a number of students’ answers. For each counting,a lecturer gets only the holistic view of a poll on students’ answers which clarifies the result – how many students choose on A, B, C and D before and after peer discussions. By using it, class time is limited, and it has been used for counting a number of students’ answers. It means peer instruction can use about 10 – 15 percentage of classroom time for this purpose. Later, the CRS called Clicker has been developed to be able to record and display the answers immediately. The clickers cost about THB 28,748 (For 32 pieces). If the class has 50 – 60 students, it will cost about THB 57,496. At present, there is a free application which is called Plickers developed by Nolan Amy. The Plickers can be used as Clickers, but it doesn’t require devices except smartphone. The Plickers can be used up to 63 students with working with sheets of QR-code paper and only one smartphone with internet signal. Therefore, the Plickers can be widespread to any schools.

สุระ วุฒิพรหม TCI กลุ่ม 1 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-07-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
  DOI
5 ลักษณะทางจุลภาคของพืชสมุนไพรพิกุลและเดือยไก่ของเปลือกไม้ เนื้อไม้ และดอก value='Microscopical characteristics of medicinal plants, Minusops elengi L. and Madhuca thorelii (Dubard) H.J.Lam, based on bark, wood and flower' value='

Microscopical characteristic study of two medicinal plants, Minusops elengi and Madhuca thorelii based on bark, wood and flower was investigated. The objective was to provide microscopical data of the standard database specify for Thai Herbal Pharmacopoeia. The research was carried out between August 2018 and September 2019. Plant materials were surveyed and collected in Ubon Ratchathani and Srisaket provinces. Transverse section of bark, wood and all floral parts was performed and stained with 1% Safranin O in water. Anatomical features were observed by a light microscopy. The results revealed that important characteristics of both species are (1) presence of rectangular cork cells in periderm, (2) presence of laticifer in bark, (3) diffuse– porous wood, (4) presence of trichomes at sepal, (5) presence of secretory cells in petal, (6) presence of one vascular bundle in filament, (7) anthers 4-celled and (8) 3-4 colporate pollen. These characteristic evidences are useful for the standard database of Thai Herbal Pharmacopoeia.

'
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ TCI กลุ่ม 2 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-12-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา
  DOI
6 การศึกษาเปรียบเทียบโปรแกรมฟิทส์และฟลุก้าเพื่อประเมินประสิทธิภาพการกําบังรังสีคอสมิกของวัสดุที่มีความหนาแน่นต่ําและเลขมวลน้อย Comparative Study of PHITS and FLUKA for Cosmic Radiation Shielding Evaluations of Low Density and Small Atomic Mass Number Materials

The two well-known Monte Carlo transport codes called FLUKA and PHITS have been used for comparing the cosmic radiation shielding properties of various low density and small mass number materials that are used for spacecraft constructing materials or components. The work is focused on the evaluation of shielding efficiency of the materials exposed to a known Solar Particle Event sources. Then we compared their effectiveness with aluminum which is the main primary metal used in spacecraft by employing FLUKA and PHITS programs. The shielding materials are liquid hydrogen, water, polyethylene and aluminum. The shielding efficiency of materials is evaluated by comparing the amount of dose absorbed by the water. The absorption doses obtaining from each material are compared with the aluminum. The efficiency comparison is made by fixing the area density of a shielding material. We found that liquid hydrogen, polyethylene and water all outperform the aluminum for Solar Particle Event Shielding. We also found that FLUKA and PHITS are alternate codes that will be produced a very similar computational results for these circumstances.

ธานินทร์ นุตโร TCI กลุ่ม 2 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-06-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (KKU Science Journal)
  DOI


ระดับนานาชาติ 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อบทความภาษาอังกฤษ บทคัดย่อ ผู้ตีพิมพ์ กลุ่ม/รูปแบบการนำเสนอ ระดับ รายละเอียด
1 Au NPs decorated TiO2 Nanotubes array candidate for UV photodetectors สุทธินาถ หนูทองแก้ว Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-12-01
  ชื่อวารสาร
 • Progress in Natural Science: Materials International
  DOI
2 Using Plickers Cooperate with Peer Instruction to Promote Students' Discussion in Introductory Physics Course สุระ วุฒิพรหม Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-11-01
  ชื่อวารสาร
 • Universal Journal of Educational Research
  DOI
3 Ru-core@Pt-shell nanosheet for fuel cell electrocatalysts with high activity and durability จีรภัทร นุตริยะ Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-11-01
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Catalysis
  DOI
4 Design and Construction of a Small Vacuum Furnace Design and Construction of a Small Vacuum Furnace

The purpose of this research is designed and constructed of a small vacuum furnace. A cylindrical graphite was chosen as the material of the furnace, the cylinder aluminium and copper sheets were employed to prevent the heat radiation that transfers from the furnace to the chamber wall. A rotary pump used, the pressure of graphite furnace can be pumped up to 30 mTorr and heated up to 700 °C driving by wire and the temperature of the chamber wall is relatively remained too low. In addition, heat loss obtained from the graphite furnace by conduction, convection, and radiation were analyzed. The dominating heat loss was found to be caused by the blackbody radiation, which can thus be used to estimate the relationship between graphite furnace temperature and the drive power needed. The cylindrical graphite furnace has an inner diameter of 44 mm, the outer diameter of 60 mm and 45 mm in height, the 355.5 W of power is needed to drive the furnace to 700 °C.

อมร เทศสกุลวงศ์ ยังไม่มีระดับ Quartile Scor นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-10-20
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Physics: Conference Series
  DOI
5 The investigation of high school student's energy concept by using analogies The investigation of high school student's energy concept by using analogies

Alternative energy tends to be more widespread in Thailand because the advanced technology, enhance the potential of equipment which becomes more economically rather than setting in laboratory likes in the past. For this reason students should understand profoundly about the characteristic of energy before they learned about alternative energy. To help students get more comprehension about the characteristic of energy, we need to investigate the idea about energy. There are three main reasons for the investigation (1) to know how students use analogy to describe characteristic of energy (2) to find out the most frequent characteristic that student used (3) to classify analogies for energy by using category of misconceptions which helped us to group students if there were any vague content in students’ explanation. Students were given a task to write their analogies after doing the STEM activity (Bungee Jump) in class. The answers were categorized into four terms of scientific contexts: energy can be accounted, can change forms, can be lost and can be transferred. 

สุระ วุฒิพรหม ยังไม่มีระดับ Quartile Scor นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-10-20
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Physics: Conference Series
  DOI
6 Developing dye sensitized solar cells with polymer electrolytes Developing dye sensitized solar cells with polymer electrolytes

We have fabricated dye sensitized solar cells and improved their efficiency. The working electrodes were made of Al-doped and Cu-doped TiO2 nanotubes by anodization process. We also prepared 2 polymers: the poly acrylonitrile-co-styrene and polyethylene oxide to compare efficiency of these polymer electrolytes. X-ray diffraction (XRD) was used to study the microstructure of the titania nanotubes, scanning electron microscopy (SEM) was used to study structural morphology, and UV-visible spectroscopy optical property was employed to determine the optical property. The effect of Al-doping and Cu-doping on the efficiency of the solar cells was investigated. The conversion efficiencies of poly (acrylonitrileco-styrene), Poly(ethylene oxide), Al-doped TiO2 and Cu-doped TiO2 were 0.184, 0.121, 0.008 and 0.169 respectively for irradiation of 800 W/m2 .

สุระ วุฒิพรหม ยังไม่มีระดับ Quartile Scor นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-10-20
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Physics: Conference Series
  DOI
7 Developing students' learning achievement and experimental skills on buoyancy and the involvement of Newton's third law through experimental sets Developing students' learning achievement and experimental skills on buoyancy and the involvement of Newton's third law through experimental sets

The purposes of this research were: to construct packages of operations on buoyancy and the involvement of Newton’s third law, to enhance achievement score of students on buoyancy and the involvement of Newton’s third law , to enhance experimental skills on buoyancy and the involvement of Newton’s third law and to evaluate students’ attitude towards the packages of operations on buoyancy and the involvement of Newton’s third law using inquiry method. The samples were 42 grade 11 students in academic year 2016 at Hatyaiwittayalai School, Hatyai, Songkhla. The research method was one group pretestposttest design. The research tools consisted of experimental set on buoyancy and the involvement of Newton’s third law, the learning achievement test on buoyancy and the involvement of Newton’s third law and the students’ attitude questionnaires. The experimental skills of most students was in a good level . The satisfaction of most students was in a good level. The research showed the learning achievement after instruction higher than that before instruction using experimental set at the significant level of 0.05 and the class average normalized gain is in the medium gain.

สุระ วุฒิพรหม ยังไม่มีระดับ Quartile Scor นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-10-20
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Physics: Conference Series
  DOI
8 Development of the Concept of Energy Conservation using Simple Experiments for Grade 10 Students Development of the Concept of Energy Conservation using Simple Experiments for Grade 10 Students

The purpose of this research was to develop students’ concept of and retention rate in relation to energy conservation. Activities included simple and easy experiments that considered energy transformation from potential to kinetic energy. The participants were 30 purposively selected grade 10 students in the second semester of the 2016 academic year. The research tools consisted of learning lesson plans and a learning achievement test. Results showed that the experiments worked well and were appropriate as learning activities. The students’ achievement scores significantly increased at the statistical level of .05, the students’ retention rates were at a high level, and learning behaviour was at a good level. These simple experiments allowed students to learn to demonstrate to their peers and encouraged them to use familiar models to explain phenomena in daily life.

สุระ วุฒิพรหม ยังไม่มีระดับ Quartile Scor นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-10-20
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Physics: Conference Series
  DOI
9 Performance of ZnO-doped recycled window glass as a thermoluminescence dosimeter Performance of ZnO-doped recycled window glass as a thermoluminescence dosimeter

Thermoluminescence properties of Thai commercial window glass provided by Guardian Industries Corporation (denoted as WG) were studied. WG was doped with varying concentrations of ZnO. The composition of glass is 90WG-10Na2O-xZnO (where x = 0.000, 0.001, 0.010, 0.100, 1.000 mol%). Glass samples were recycled by using melt quenching technique and cut into the dimensions of 6×6×1 mm3 . After irradiated glass samples with X-ray at photon energy 160 keV in absorb dose rang 0-14 mGy, the glow curve structure, TL sensitivity, linearity and minimum detectable dose were investigated. 

จินตนา เหล่าไพบูลย์ ยังไม่มีระดับ Quartile Scor นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-10-20
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Physics: Conference Series
  DOI
10 Selected Screen for Engaging Students in Projectile Motion Selected Screen for Engaging Students in Projectile Motion

Connecting physics concepts to activities that are interesting to students or what they encounter in everyday life will help students build a strong foundation. When there is an interesting activity for the student, it will result in the student responding, engaging, and enthusiasm in learning. Learning activities that are based on what students are interested in and regularly experience will enable students to understand the long and memorable experience. Both of these will enhance the student's learning experience. One of the activities that can be described in this research used the learning activity through movies, which is the application of the basic motion projectile for students to understand the characteristics of such movement. It also aims to further develop critical thinking skills of learners.

สุระ วุฒิพรหม ยังไม่มีระดับ Quartile Scor นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-10-20
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Physics: Conference Series
  DOI
11 Learning Particle Physics with DIY Play Dough Model Learning Particle Physics with DIY Play Dough Model

The scientists once believed an atom was the smallest particle, nothing was smaller than this tiny particle. Later, they discovered an atom which consists of protons, neutrons and electrons, and they believed that these particles cannot be broken into the smaller particles. According to advanced technology, the scientists have discovered these particles are consisted of a smaller particles. The new particles are called quarks leptons and bosons which we called fundamental particle. Atomic structure cannot be observed directly, so it is complicated for studying these particles. To help the students get more understanding of its properties, so the researcher develops the learning pattern of fundamental particles from Play Dough Model for high school to graduate students. Four step of learning are 1) to introduces the concept of the fundamental particles discovery 2) to play the Happy Families game by using fundamental particles cards 3) to design and make their particle in a way that reflects its properties 4) to represents their particles from Play Dough Model. After doing activities, the students had more conceptual  understanding and better memorability on fundamental particles. In addition, the students gained collaborative working experience among their friends also. 

สุระ วุฒิพรหม ยังไม่มีระดับ Quartile Scor นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-10-20
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Physics: Conference Series
  DOI
12 Atomistic tight-binding calculations of near infrared emitting CdxHg1-xTe nanocrystals Atomistic tight-binding calculations of near infrared emitting CdxHg1-xTe nanocrystals

I present the structural and optical calculations for CdxHg1xTe zinc-blende nanocrystals with the experimentally synthesized Cd compositions (x) in the framework of atomistic tight-binding model (TB) and configuration interaction description (CI). This atomistic tight-binding model incorporates the sp3 s ⁄ orbital and the first neighbouring interaction, in addition to the non-linear dependence of compositions on the band gaps the bowing factor is involved into this model through the extended virtual crystal approximation (VCA). The information of DOS highlights that the contribution of the conduction and valence bands is subjected by cation and anion atoms, respectively. The improvement of the optical band gaps in CdxHg1xTe nanocrystals is presented with the increasing Cd compositions. The optical band gaps can be used to tune their optical properties across a technologically useful range from 688 nm to 2755 nm which can be implemented for the near infrared emitting devices. In addition, the enhancement of the optical property is reported with the increasing Cd contents. With the increasing Cd compositions, the atomistic electron-hole Coulomb interaction is mainly increased, whereas the atomistic electron-hole exchange interaction is reduced. The Stokes shift and fine structure splitting are progressively reduced with the increasing compositions and diameters. The application of fine structure splitting is utilized to implement as a source of entangled photon pairs in the quantum information. Finally, the comprehensive computations of alloy CdxHg1xTe nanocrystals effectively determine the composition- and sizedependent structural and optical properties which render these nanocrystals promising candidates as the near infrared emitting devices and optical amplifiers

วรศักดิ์ สุขบท Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-10-02
  ชื่อวารสาร
 • COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE
  DOI
13 Influence of ionic radius modifying oxides on the elastic properties of glasses using ultrasonic techniques and FTIR spectroscopy Influence of ionic radius modifying oxides on the elastic properties of glasses using ultrasonic techniques and FTIR spectroscopy

We prepared a new series of glasses by melting a mixture of recycled window glass and different metal oxides. We investigated the effects of the modifying ionic radius on elastic moduli, Poisson's ratio and fractal bond connectivity. The Debye temperature, softening temperature and latent heat of melting were measured. The bond compression model was compared with the experimental values. The structural properties were determined using FTIR spectroscopy. The results show that ionic radius has significant effects on the structural properties. The results of Poisson's ratio and fractal bond connectivity reveal that the ionic radius of modifiers could be used for the prediction of the structural properties of glass samples.

เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-10-01
  ชื่อวารสาร
 • Physics and Chemistry of Glasses - European Journal of Glass Science and Technology Part B
  DOI
14 Manipulation of structural and optical properties in ZnO/ZnS type-II and ZnS/ZnO inverted type-II core/shell nanocrystals: tight-binding theory Manipulation of structural and optical properties in ZnO/ZnS type-II and ZnS/ZnO inverted type-II core/shell nanocrystals: tight-binding theory
Based on the atomistic tight-binding theory (TB),
I report here the results of my theoretical investigation into
the electronic structures and optical properties of ZnO/ZnS
type-II and ZnS/ZnO inverted type-II core/shell nanocrystals, with special emphasis on the single-particle spectra,
atomistic orbital characters, optical band gaps, overlaps
of ground electron and hole wave functions, ground-state
oscillation strengths, electron–hole interactions and Stokes
shift under the variation of the coated shell thicknesses.
The underlying mechanism from an analysis of the computations is sensitive to the band alignments and growth
shell thickness. In the presence of the terminated shell,
the optical band gaps of ZnO/ZnS core/shell nanocrystals
are reduced, while those of ZnS/ZnO core/shell nanocrystals are increased. With the increasing monolayers of the
growth shell, the optical band gaps of ZnO/ZnS and ZnS/ZnO
core/shell nanocrystals are decreased because of quantum
confinement. It is expected that selecting ZnS as a shell for
ZnO nanocrystals, with its large core and growth shell sizes,
leads to the formation of the lower band gaps into the visible light spectrum. High optical behaviour is observed in
ZnO/ZnS core/shell nanocrystals. As described by electron–
hole coulomb interaction, a strong confinement between
electrons and holes is found in ZnS/ZnO core/shell nanocrystals. The energies of electron–hole coulomb interaction are
reduced with the increasing thickness of the coated shell. The
Stokes shift of ZnS/ZnO core/shell nanocrystals is greater
than that of ZnO/ZnS core/shell nanocrystals as elucidated
by the electron–hole exchange interaction. The reduction
of Stokes shift is presented with the increasing passivated
shell monolayers. Finally, the present systematic study on
the structural and optical properties mainly exposes a new
viewpoint to understand the shell-size- and band-profiledependent behaviours of ZnO/ZnS type-II and ZnS/ZnO
inverted type-II core/shell nanoparticles to provide detailed
information for use in designing electronic nanodevices.
วรศักดิ์ สุขบท Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-09-17
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Computational Electronics
  DOI
15 r-Go/MWCNTs Nanocomposite Film as Electrode Material for Supercapacitor r-GO/MWCNTs Nanocomposite Film as Electrode Material for Supercapacitor

We synthesized a reduced graphene oxide (r-GO) multi-walled carbon nanotube (MWCNTs) nanocomposite film via layer by layer (LBL) assembly. This structure was prepared by vacuum filtration and heat-treated at a low temperature of 500°C. The morphology of the sample was determined by field emission electron spectroscopy (FE-SEM). The structural detail and the chemical analysis were characterized by using X-ray diffraction (XRD) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), respectively. The cyclic voltammetry (CV) curve of r-GO/MWCNTs nanocomposite appeared nearly rectangular in shape. The current density (A/g) was gradually increased by increasing the scan rate of the voltage, as high as a scan rate of 500 mVs-1 . At a current density of 10 mAg-1 , the specific capacitance of the nanocomposite, estimated by galvanostatic (GA) charge/discharge measurement, is 150 Fg-1 . These nanocomposites can be developed for supercapacitor electrodes.

สุทธินาถ หนูทองแก้ว Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-08-23
  ชื่อวารสาร
 • Key Engineering Materials
  DOI
16 Theoretical simulation of exciton and biexciton of ZnTe/ZnS type-I and ZnTe/ZnSe type-II core/shell nanocrystals Theoretical simulation of exciton and biexciton of ZnTe/ZnS type-I and ZnTe/ZnSe type-II core/shell nanocrystals

In the present study the atomistic tight-binding theory and configuration interaction description are used to simulate the exciton and biexciton of ZnTe/ZnS type-I and ZnTe/ZnSe type-II core/shell nanocrystals. The control and tunability of the exciton and biexciton are properly engineered by the type of the band profiles and thickness of the growth shell. In particular, the exciton energies, biexciton energies, interacted coulomb integrals, exciton binding energies, biexciton binding energies, negative exciton binding energies and positive exciton binding energies are entirely sensitive to the type and dimension of the coated shells. The energies of the exciton and biexciton are reduced with the increasing growth shell thickness. In addition, the exciton and biexciton energies of ZnTe/ZnS type-I core/shell nanocrystals are greater than those of ZnTe/ZnSe type-II core/shell nanocrystals. This insight is important for a theoretical understanding and practical control by band alignments and sizes in the growth shells in order to assess the potential of particular core/shell nanocrystal structures for single exciton lasing application.

วรศักดิ์ สุขบท Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-08-01
  ชื่อวารสาร
 • MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
  DOI
17 Atomistic tight-binding theory in 2D colloidal CdSe zinc-blende nanoplatelets Atomistic tight-binding theory in 2D colloidal CdSe zinc-blende nanoplatelets

Using atomistic tight-binding theory in conjunction with the configuration interaction description, I investigate the structural and optical properties of colloidal CdSe zinc-blende nanoplatelets. I highlight that the new class of CdSe zinc-blende nanoplatelets has strong thickness and lateral size dependence on the natural properties. In an effort to theoretically demonstrate the dependent atomistic behaviors, the single-particle spectra, orbital occupation, optical band gaps, electron–hole wave function overlaps, oscillation strengths, ground-state Coulomb energies and Stokes shift are realized under different lateral (lx ) and vertical (lz) sizes. The electronic structures and optical properties of CdSe zinc-blende nanoplatelets are monotonically dependent on the lateral sizes, while those of CdSe zinc-blende nanoplatelets are nonmonotonically sensitive to the vertical sizes. This atomistic prediction will contribute to the understanding of physical behaviors in colloidal CdSe zinc-blende nanoplatelets and will deliver some significant data for experimental study which can be produced by inexpensive means.

วรศักดิ์ สุขบท Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2017-06-13
  ชื่อวารสาร
 • JOURNAL OF COMPUTATIONAL ELECTRONICS
  DOI
18 Effect of DI Water Content on the Growth of Anatase TiO2 NanotubesSynthesized by Anodization Process สุทธินาถ หนูทองแก้ว Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-10-05
  ชื่อวารสาร
 • Key Engineering Materials
  DOI
19 Structural and magnetic properties of transition-metal doped scandium nitride (ScN): Spin density functional theory วรศักดิ์ สุขบท Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-10-01
  ชื่อวารสาร
 • Physica B: Condensed Matter
20 Effect of Bi2O3 on gamma ray shielding and structural properties of borosilicate glasses recycled from high pressure sodium lamp glass เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-05-15
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Alloys and Compounds
  DOI
21 การศึกษาผลกระทบของการแอโนไดเซซั่นสองครั้งต่อประสิทธิภาพของท่อนาโนไททาเนียมไดออกไซด์สําหรับผลิตเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสง อุดม ทิพราช Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-05-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  DOI
22 Minimal layer graphenen/TiO2 nanotube membranes used for enhancement of UV photodetectors สุทธินาถ หนูทองแก้ว Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-05-01
  ชื่อวารสาร
 • Materials Letters
  DOI
23 The thermo luminescence properties and determination of trapping parameters of soda lime glass doped with erbium oxide เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-05-01
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Luminescence
  DOI
24 Exciton states in asymmetric GaInNAs/GaAs coupled quantum wells in an applied electric field กาญจนา ศิวเลิศพร Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-03-16
  ชื่อวารสาร
 • Physics Letters A
  DOI
25 Exploiting an automated microfluidic hydrodynamic sequential injection system for determination of phosphate สมคิด เพ็ญชารี Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-01-15
  ชื่อวารสาร
 • Talanta
  DOI
26 A Needs Analysis in Developing STEM based Instruction for Higher Education อุดม ทิพราช Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-01-01
  ชื่อวารสาร
 • วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  DOI
27 Atomistic tight-binding computations of the structural and optical properties of CdTe/CdX (X=S and Se)/ZnS core/shell/shell nanocrystals วรศักดิ์ สุขบท Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-01-01
  ชื่อวารสาร
 • PHILOSOPHICAL MAGAZINE
  DOI
28 Optical transitions of native defects in single-walled carbon nanotubes: Time-dependent density functional theory study Optical transitions of native defects in single-walled carbon nanotubes: Time-dependent density functional theory study

Optical transitions of a pristine (8,0) single-walled carbon nanotube (SWCNT) and the (8,0) SWCNT containing three types of defects were calculated based on electronic structures obtained using the density functional theory (DFT) corrected by the van der Waals (vdW) interactions. The photon absorption energies (PAE) of the pristine (8,0) SWCNT and defected (8,0) SWCNTs were calculated using time-dependent density functional theory (TDDFT). We found that all three defects studied, namely, single vacancy, diatom vacancy, and Stone-Wales, have characteristic PAEs lower than the PAE of the pristine SWCNT. The calculated PAE could be used to identify native defects in semiconducting (8,0) SWCNT.

วุฒิศักดิ์ ประชามอญ Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-04-05
  ชื่อวารสาร
 • Integrated Ferroelectrics
29 Theoretical study of ethanol interaction with pristine and P-doped single-walled carbon nanotubes Theoretical study of ethanol interaction with pristine and P-doped single-walled carbon nanotubes

Feasible interactions between metallic single-walled carbon nanotubes (CNT) and ethanol gases were carried out using theory of first principles based on DFT. Also, the vdW correction and spin polarized were included in this account. The equilibrium position, adsorption energy, charge transfer and electronic band structure of ethanol rearranged inside and outside pristine also with P-doped nanotubes were calculated to estimate the responses of P-CNT. It was found that the ethanol preferred to absorb inside than outside the tube and revealed that ethanol fit suitably inside CNT at diameter of 8.19 Å. Conversely, larger size of nanotubes diameter than 13.63 Å, the ethanol equivalently forms both inside and outside carbon nanotubes. The investigations on electronic properties have been shown that ethanol performed as electron-withdrawing group because of hydroxyl group attached with ethyl group. Then, the electron in CNT moves toward the adsorbate thereby enhancing its conductivity. Furthermore, doping an impurity, Phosphorus, on the surface improved the absorption and the characteristic of all intermolecular interactions.

สิทธิพงษ์ โกมิล ยังไม่มีระดับ Quartile Scor นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2018-01-01
  ชื่อวารสาร
 • Materials Today: Proceedings
  DOI
30 Play dough circuits: A tangible and friendly medium for understanding physics Play dough circuits: A tangible and friendly medium for understanding physics

Students consider that physics is difficult because of its abstract nature and the involvement of mathematics. One of the most difficult topics is a simple direct current circuit. Physics education research shows that students learn better when they construct their own understanding of scientific ideas within the framework of their existing knowledge. To accomplish this process, students must be motivated to engage with the content actively and be able to learn from that engagement. The purpose of this research was to compare the grade 6 students' understanding of the scientific concept of simple direct circuits before and after participating in a STEM activity that involved the building of circuits from play dough. Twenty questions from the Interpreting Resistive Electric Circuit Concepts Test were selected to evaluate students' reasoning regarding direct current resistive electric circuits. Findings revealed that the students' scores working with the different conditions after learning were significantly higher than they were before learning. However, analysis on learning progress showed that the group that had to create more works had higher normalized gain than the group that created less works. When the work was analysed with rubric criteria, it illustrated that more conditions caused more complexity and diversity to the work. In short, the condition or situation set to students affected work creation.

สุระ วุฒิพรหม Q4 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-12-16
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Physics: Conference Series
31 DIY small scale resonance tube for measuring the speed of sound in air DIY small scale resonance tube for measuring the speed of sound in air

This research invented a small scale with no cost experimental set to determine the speed of sound in the air by resonance method. Equipment consisted of a bubble tea straw with label measuring scale, a full plastic water bottle and the n-Track Tuner (iOS) or Guitar Tuner (Android) application for generating sound waves. Sound waves were sent down a bubble tea straw filled with an air. The waves reflected back up the straw from a water surface and interfered with the waves traveling downward. By properly adjusting the water level, a resonance condition could be established. By knowing the frequency of the sound wave and the position of the water level for two different resonant lengths, the speed at which sound waves travel through the air was found. In this experiment, the frequency was specified 1, 500 Hz at 24.00 °C, 26.00 °C and 30.00 °C respectively. The sound speed which was calculated was 345.0, 347.0 and 349.0 m/s respectively. The standard value of sound speed at the same temperature was 345.4, 346.6 and 349.0 m/s respectively. The percent error value of the sound speed was calculated to compare with the standard value of sound speeds was 0.1%, 0.1% and 0.0% respectively. This an experiment was effective and could be efficiently used in educational physics. Moreover, it is easy to use, low cost, and portable. Students can also prepare the equipments themselves.

สุระ วุฒิพรหม Q4 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-12-16
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Physics: Conference Series
32 Motion Blitz: A new card game for assessing students' thinking level about physics Motion Blitz: A new card game for assessing students' thinking level about physics

Critical thinking and problem-solving skills are crucial for the 21st century. Game-based learning (GBL) is a powerful teaching strategy for fostering these skills amongst students. GBL can reinforce knowledge and bridge the gap between what is learned by creating dynamic, fun, and exciting learning environments. This research developed a card game called "Motion Blitz" for teaching the physics concept of motion in one and two dimensions. Motion Blitz is a quick matching card game that consists of a deck of "Motion Cards" which picture motions in daily life and a selection of "Motion Symbols" displaying a path of motions: linear, projectile, circular, rotational, rolling, and simple harmonic motions. To play the game, one player starts by flipping over one of the "Motion Cards", then simultaneously everyone tries to figure out the proper "Motion Symbol" to grab. Figure it out and grab the right one to get the card/point. After playing, the teacher uses questions to stimulate student thinking and help students construct scientific knowledge. Finally, 12 questions according to Bloom's taxonomy are administrated to students. These questions are classified according to different cognitive levels ranging from low-level thinking (knowledge, comprehension) to high-level thinking (application, analysis, synthesis, and evaluation). Data analyses showed Motion Blitz's ability to elevate students' thinking level, over 90% of students scored well at a low level and 59% at a high level approximately. In addition, data indicated that students' thinking scores became lower at a higher level of thinking.

สุระ วุฒิพรหม Q4 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-12-16
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Physics: Conference Series
33 The projectile tube experiment for improving high-school physics conceptual understanding The projectile tube experiment for improving high-school physics conceptual understanding

This research aimed to design the simple apparatus to improve students' conceptual understanding in projectile motion. The projectile tube experiment was a simple apparatus that consisted of a one-meter PVC tube, a 1200-watt hair dryer, a hard sheet of paper, and a ping pong ball. The participants were 30 grade 10 students who were selected by non-random sampling in the second semester of the academic year 2018. The research tools consisted of learning lesson plans and a multiple-choice learning achievement test. The class activity was conducted by using the Interactive Lecture Demonstrations (ILDs) method with Tracker Video Analysis. The results showed that the experiment set worked perfectly and could be used for learning the projectile concept. The students' achievement score was significantly increased at a statistical level of .05 and the average of students' normalized gain was in a medium gain regime.

สุระ วุฒิพรหม Q4 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-12-16
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Physics: Conference Series
34 An Arduino board with ultrasonic sensor investigation of simple harmonic motion An Arduino board with ultrasonic sensor investigation of simple harmonic motion

An Arduino, one of the most popular microcontroller platforms, is widely used in teaching and learning STEM. It is really open source software and hardware, huge community, low cost boards and peripherals, and simple programming language. This research aims to develop an Arduino-based physics investigation of the simple harmonic motion (SHM) of mass on a spring. This rich cross curricular STEM activity integrates electronics, computer programming, physics, and mathematics in a way that is both experimentally exciting and intellectually rewarding. The experimental data are collected with the help of an HC-SR04 ultrasonic distance sensor and an Arduino Uno board. The data are then graphed and analysed using Microsoft Excel in real-time. The experiment data can be used to investigate Hooke's law. The elastic constant of the spring, k = 16.54 N/m, is very close to the value determined from the period of the SHM. This Arduino-based investigation of SHM can be helped the students to improve both their experimental and theoretical skills.

สุระ วุฒิพรหม Q4 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-12-16
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Physics: Conference Series
35 Study on electron and hole states in tilted quantum well structures Study on electron and hole states in tilted quantum well structures

In this study, the energy states of electron and hole in GaxIn1-xNyAs1-y/GaAs tilted quantum well structure have been theoretically investigated. The content of x and y are 0.65 and 0.005 respectively. The energy states and wave functions have been calculated by solving the Schrödinger equation in real space. The well width of 2-10 nm, barrier width of 2-10 nm and tilted layer width of 1-3 nm are considered in this work. The results show that the electron and hole energies decrease with increasing the well width and tilted layer width. The wave functions are both symmetric (ground state) and anti-symmetric (the first excited state), and spread out as the well width increases. In addition, the barrier width of couple tilted quantum well structure has also been studied. It is found that the probability of finding electron and hole are equal in both wells and the wave function within barrier layer decreases with increasing the barrier width as well. The ground state energy increases and the first excited state energy decreases as the barrier increases. As a result, the two states tend to the same level when the barrier is more than 8 nm. This is because the wide barrier can decrease the interaction between two quantum wells and makes each quantum well acts as an isolated quantum well with no interaction between them.

กาญจนา ศิวเลิศพร Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-12-16
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Physics: Conference Series
  DOI
36 Spin density functional calculations of the electronic structures and magnetic properties of transition-metal doped BeO Spin density functional calculations of the electronic structures and magnetic properties of transition-metal doped BeO วรศักดิ์ สุขบท Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-12-01
  ชื่อวารสาร
 • Chinese Journal of Physics
  DOI
37 Luminescent properties of calcium-alumino-silicate glasses (CaAlSi) doped with Sm2O3 and co-doped with Sm2O3 + Eu2O3 for LED glass applications Luminescent properties of calcium-alumino-silicate glasses (CaAlSi) doped with Sm2O3 and co-doped with Sm2O3 + Eu2O3 for LED glass applications

A new glass system of calcium-alumino-silicate doped with Sm2O3 and co-doped with Sm2O3 ± Eu2O3 was fabricated in order to improve the efficiency of the red emission for phosphor glass materials. The optical properties of the glass samples were studied by measurements using UV–vis absorption spectra and excitation energy. The results showed that 403 nm of photon energy is effective to elevate the electron in a ground state to an excited state. This photon energy was used to study the emission spectra and energy transfer. The luminescence intensity O/R ratio of the glass samples showed a stronger red shift colour with an increase in the dopants. Moreover, the quantum yield (QY) of the glass samples was measured, and the results showed that Eu2O3 can increase the QY by acting as activator. These results indicate that the glass samples are a good potential candidate for LED applications.

เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-11-01
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Non-Crystalline Solids
38 Effect of quantum well width on the electron and hole states in different single quantum well structures Effect of quantum well width on the electron and hole states in different single quantum well structures

In this study the electron and hole states in Al0.33Ga0.67As/GaAs single quantum well structures including squared QW, step QW and tilted QW, have been theoretically studied by solving the Schrodinger equation in real space. The energies and wave functions of electron and hole are calculated for different well widths. It is found that energy level of electron and hole decreases with increasing the well width. Adding step or tilted layers gives rise to the decrease of electron and hole energy levels. The ground state energy level in a tilted single quantum well structure is lower than that in a step single quantum well structure. It is also found that the energy of electron and hole ground states do not change as the width of step layer increase. This is because the ground state occupies in a lower well only. The wave functions are symmetric (ground state) and antisymmetric (the first excited state). The maximum of ground state wave function is at the central of the well and the probability of finding electron and hole in excited states are different in each region. The hole levels are lower than the electron levels due to the lower well depth and higher mass of hole compared to electron.

กาญจนา ศิวเลิศพร Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-11-01
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Physics: Conference Series
39 Structural and magnetic properties of transition-metal doped scandium nitride (ScN): Spin density functional theory Structural and magnetic properties of transition-metal doped scandium nitride (ScN): Spin density functional theory วรศักดิ์ สุขบท Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-10-01
  ชื่อวารสาร
 • Physica B: Condensed Matter
  DOI
40 Electrical and sensitivity properties of ZnO/TiO2 heterojunction nanocomposites for ammonia gas sensor Electrical and sensitivity properties of ZnO/TiO2 heterojunction nanocomposites for ammonia gas sensor

The ZnO/TiO2 heterojunction nanocomposites were synthesized via a thermal process. The morphology of the samples showed TiO2 nanoparticles with rang of 50 – 100 nm in diameter and ZnO nanoparticles with size of upper than 100 nm. The XRD patterns of ZnO/TiO2 nanocomposites indicate ZnO, anatase, and rutile phases. The current - voltage characteristics of ZnO and TiO2 nanoparticles, and ZnO/TiO2 heterojunction nanocomposites show behaviour of ohmic contact materials. The material sensitivity was measured under an ammonia atmosphere for 200 seconds at room temperature. The results showed maximum response of ZnO/TiO2 nanoparticles with 27.30 for 200 seconds.

ศุภกร ภู่เกิด Q4 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-09-16
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Physics: Conference Series
41 แผ่นฟิล์มชีวภาพจากเส้นใยสับปะรด value='' value='' สายสมร ลำลอง 0 ชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-07-11
  ชื่อวารสาร
 • เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
  DOI
42 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วย simulation เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาฟิสิกส์เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง สุระ วุฒิพรหม Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-07-11
  ชื่อวารสาร
 • การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
  DOI
43 การพัฒนามโนมติเรื่องคลื่นนิ่งของนักเรียนโดยการใช้โมบายแอพลิเคชันร่วมกับการทดลองอย่างง่าย สุระ วุฒิพรหม Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-07-11
  ชื่อวารสาร
 • การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
  DOI
44 การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากแป้งมันสาปะหลังด้วยกระบวนการทางชีวภาพที่อุณหภูมิปกติ อุดม ทิพราช Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-07-11
  ชื่อวารสาร
 • การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
  DOI
45 MWCNTs/r-GO hybrid films fabricated by layer by layer assembly for supercapacitor electrodes สุทธินาถ หนูทองแก้ว Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-04-01
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Energy Storage
  DOI
46 Effect of BaZr0.4Ti0.6O3 addition on electrical and magnetic properties of multiferroic (1-x)BiFeO3-xBaTiO3 ceramics รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2019-03-01
  ชื่อวารสาร
 • Ferroelectrics
  DOI
47 Study on gamma-ray shielding properties of lead tellurite glass systems using PHITS Study on gamma-ray shielding properties of lead tellurite glass systems using PHITS

The gamma-ray shielding properties, mass attenuation coefficient, mean free path and half value layer of lead tellurite glass systems were investigated in the photon energy range of 0.015–15 MeV using particle and heavy ion transport code system (PHITS) with the use of narrow beam transmission technique. The gamma shielding efficiency of studied glass systems was compared to that of standard concretes in terms of mean free path and half value layer. The obtained results show that PHITS is very capable for investigation of radiation shielding properties to good accuracy with maximum percentage differences of less than 2% comparing to the results by XCOM database. This will make a useful alternative technique for studying radiation parameters of other glasses, for which no experimental results are available.

ธานินทร์ นุตโร Q4 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-12-16
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Physics: Conference Series
48 Investigation of the radiation shielding capability of xPbO-(50-x)BaO-50B2O3 glass system using Geant4, Fluka, WinXCOM and comparison to the experiment data Investigation of the radiation shielding capability of xPbO-(50-x)BaO-50B2O3 glass system using Geant4, Fluka, WinXCOM and comparison to the experiment data

In this study, mass attenuation coefficient (\(\mu _{\mathrm {m}}\)), transmission fractions (T), effective atomic numbers (\({\hbox {Z}}_{\mathrm {eff}}\)) and half-value layer (HVL) of the \({x}\hbox {PbO}\)–\((50-x)\hbox {BaO}\)–\(50 {\hbox {B}}_2 {\hbox {O}}_3\) (where \(x = 10, 20, 30, 40 \, \hbox {mol}\%\)) glass system have been determined from the Monte Carlo simulations carried out with Geant4 and Fluka simulation toolkits and WinXCOM database software. The calculated results were compared with the experimentally obtained \(\mu _{\mathrm {m}}\) values of the selected glass in order to validate the Geant4 model of HPGe detector and Fluka model of NaI(Tl) detectors. T, \({\hbox {Z}}_{\mathrm {eff}}\) and HVL shielding parameters of the studied glass system indicate that increase of PbO content from 10 to 40% results in a better shielding behaviour thanks to the high atomic number of lead.

ธานินทร์ นุตโร Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-12-01
  ชื่อวารสาร
 • Pramana
49 Density-functional study of hydrazine doped single-walled carbon nanotubes as an n-type semiconductor Density-functional study of hydrazine doped single-walled carbon nanotubes as an n-type semiconductor

The theoretical study of hydrazine in the presence of moisture doped single-walled carbon nanotube (SWCNT) where the donor state (DS) occurred in the electronic band structure, which has previously been reported. Herein, We reveal that the density functional theory (DFT) studies of pure hydrazine formed the hydrogen bond network (HBN) on SWCNT, leading to the n-type behavior. DFT approaches including van der Waals corrections were carried out to understand the specific configuration of hydrazine, which causes the occurrence of the DS. The electronic band structures are classified according to three groups. First, is the impurity state below the maximum valence state (ISBMVS). Second, is the impurity state close to (below) the maximum valence state (ISCMVS), and third, is the DS. The reduced density gradient (RDG) approach and the Bader charge analysis were used to address a specific hydrazine molecule, which caused the DS to occur. The NMR chemical shifts and UV–Vis spectroscopic parameters can be used for comparison with experiments to confirm the theoretical models.

สิทธิพงษ์ โกมิล Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-10-20
  ชื่อวารสาร
 • Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures
  DOI
50 Theoretical Investigation of Electronic and Magnetic Optical Properties of CdS Doped and Co Doped with Transition Metals (Mn, Fe, and Cu): Spin Density Functional Theory Theoretical Investigation of Electronic and Magnetic Optical Properties of CdS Doped and Co Doped with Transition Metals (Mn, Fe, and Cu): Spin Density Functional Theory

On the basis of spin density functional theory (DFT), the structural, electronic, and magnetic properties of cadmium sulfide (CdS) doped and co-doped with transition metals (TMs) is scrutinized. The TM doped and co-doped systems convince the structural, electronic, and magnetic alterations of CdS semiconductor. The total magnetization of the studied systems is mostly contributed by transition atoms and slightly by S atoms. For mono-doped CdS, the hybridization between the localized d orbitals of TM and the p orbitals of S produces the magnetism. For co-doped CdS, the magnetism is generated from the double-exchange mechanism, the p-d and d-d hybridizations. The p-d hybridization is more prominent than the d-d hybridization. (Cd, Cu)S, (Cd, Cu, Mn)S, and (Cd, Cu, Fe)S exhibit the half-metallic character worthwhile for the spintronic applications. Finally, CdS doped with suitable impurities is an interesting dilute magnetic semiconductor and can be a potential contender for spintronic applications.

วรศักดิ์ สุขบท Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-06-30
  ชื่อวารสาร
 • IEEE Transactions on Magnetics,
51 Atomistic tight-binding theory of structural and optical properties in PbX (X 5 S, Se, and Te) nanocrystals Atomistic tight-binding theory of structural and optical properties in PbX (X 5 S, Se, and Te) nanocrystals

The computational tool integrating empirical tight binding and full configuration interaction method is utilized to study the structural and optical properties of spherical PbX (X 5 S, Se, and Te) nanocrystals under various diameters. The nanocrystal architecture plays an essential role in the control of the structural and optical properties. The appearance of the quantum confinement is caused by the reduction of the optical band gaps with the increasing diameters. By changing the chalcogenide types and diameters, the band gaps are modified, with their wavelengths from 380 to 2500 nm, technologically applying for the visible and near-infrared optical devices. The tight-binding band gaps agree well with previously published theoretical and experimental values. The atomistic electron–hole interactions are mainly influenced by the diameters and chalcogenide types. Using the Stokes shift and fine structure splitting, PbS nanocrystal with the immense size may be implemented as a source of entangled photon pairs and optical filter. Finally, the theoretical study reveals the distinctive properties of PbX (X 5 S, Se, and Te) nanocrystals by changing their architecture for applications in optoelectronic devices and microscopy.

วรศักดิ์ สุขบท Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-05-14
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Materials Research
  DOI
52 Emergence of the half-metallic performance in transition-metal doped BAs semiconductor: a first-principles study Emergence of the half-metallic performance in transition-metal doped BAs semiconductor: a first-principles study

A spin density functional study of structural, electronic and magnetic properties of BAs semiconductor doped with different transition metals is reported. Cr is favourable to dope in BAs semiconductor. Transition metal dopants increase the lattice parameters and their volumes. The net magnetisation is mainly donated from transition metal, As and B, respectively. The computations remark that the transition metals introduce the d orbitals inside host band gap. The magnetism is formed by the hybridisation between d orbitals of transition metal and p orbitals of As, called p-d hybridisation. Fe and Cu doping in BAs semiconductor become metallic. The semiconductor to dilute magnetic semiconductor transformation by doping with Cr, Mn and Co is important for exploring the possibilities of the spintronic applications. Finally, this research offers the innovative perception into the nature of transition metals doping in BAs semiconductor at a quantitative level and envisages a new spintronic materials.

 
วรศักดิ์ สุขบท Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-04-03
  ชื่อวารสาร
 • Philosophical Magazine
53 Tailoring doping effect in olivine-type NaMnPO4 : insights from densityfunctional theory Tailoring doping effect in olivine-type NaMnPO4 : insights from density functional theory

On the basis of spin density functional theory, this paper comparatively investigates the electronic properties of NaMnPO4 doped with As, N and Sb using the generalized gradient approximation (GGA) with the functional parameterized by Perdew–Burke–Ernzerhof correction (PBE). Such doped ions significantly alter the lattice parameters and cell volumes. Density of states (DOS) demonstrates that the dopants introduce impurity states near the edge of the conduction bands. The band gaps are obviously reduced in the presence of the dopants, indicating the better electronic conductivity. According to Mulliken Population Analysis, the ionic character of Na-O bond is reduced by the dopants, leading to the flexible sodium diffusivity. Due to the calculations, Sb ion enhances more electronic conductivity and diffusion of NaMnPO4 in comparison with As and N atom. Finally, we expect that this work will be supportive to design these materials for rechargeable batteries based on sodium ion.

วรศักดิ์ สุขบท Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-04-02
  ชื่อวารสาร
 • Physica Scripta
  DOI
54 Effect of transition metals doping on the structural and electronic properties of LiMnPO4: spin density functional investigation Effect of transition metals doping on the structural and electronic properties of LiMnPO4: spin density functional investigation วรศักดิ์ สุขบท Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-04-01
  ชื่อวารสาร
 • Physica Scripta
  DOI
55 Tracking Cosmic-Ray Spectral Variation during 2007-2018 Using Neutron Monitor Time-Delay Measurements Tracking Cosmic-Ray Spectral Variation during 2007-2018 Using Neutron Monitor Time-Delay Measurements

The energy spectrum of Galactic cosmic-ray (GCR) ions at Earth varies with solar activity as these ions cross the heliosphere. Thus, this "solar modulation" of GCRs provides remote sensing of heliospheric conditions throughout the ~11 yr sunspot cycle and ~22 yr solar magnetic cycle. A neutron monitor (NM) is a stable ground-based detector that measures cosmic-ray rate variations above a geomagnetic or atmospheric cutoff rigidity with high precision (~0.1%) over such timescales. Furthermore, we developed electronics and analysis techniques to indicate variations in the cosmic-ray spectral index using neutron time-delay data from a single station. Here we study solar modulation using neutron time-delay histograms from two high-altitude NM stations: (1) the Princess Sirindhorn Neutron Monitor at Doi Inthanon, Thailand, with the world's highest vertical geomagnetic cutoff rigidity, 16.7 GV, from 2007 December to 2018 April; and (2) the South Pole NM, with an atmosphere-limited cutoff of ~1 GV, from 2013 December to 2018 April. From these histograms, we extract the leader fraction L, i.e., inverse neutron multiplicity, as a proxy of a GCR spectral index above the cutoff. After correction for pressure and precipitable water vapor variations, we find that L roughly correlates with the count rate but also exhibits hysteresis, implying a change in spectral shape after a solar magnetic polarity reversal. Spectral variations due to Forbush decreases, 27 day variations, and a ground-level enhancement are also indicated. These methods enhance the high-precision GCR spectral information from the worldwide NM network and extend it to higher rigidity.

ธานินทร์ นุตโร Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-02-20
  ชื่อวารสาร
 • The Astrophysical Journal
56 0 0 ธานินทร์ นุตโร Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-02-10
  ชื่อวารสาร
 • The Astrophysical Journal
57 Transition-metal control of electronic and magnetic properties in GeC semiconductor: spin density functional calculations Transition-metal control of electronic and magnetic properties in GeC semiconductor: spin density functional calculations วรศักดิ์ สุขบท Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-02-05
  ชื่อวารสาร
 • Physica Scripta
58 0 0

In this study, six newly developed glass systems with nominal composition of 50B2O3 − 20BaCO3 – 30Li2O3 – xNiO where (x = 0, 0.01, 0.025, 0.05, 0.1 and 0.15 wt%) have been prepared by conventional melting method. Structure, physical, optical, gamma-ray and neutron shielding features for the prepared samples were investigated. The amorphous nature was tested by using X-ray diffraction measurements for each glass sample. Density and molar volume were calculated. UV–Vis spectra of the prepared samples were observed in the range of 190–1100 nm. Band gaps for indirect transition (EOpticalIndirect) and for direct transition (EOpticalDirect) decreased from 3.02 eV to 1.89 eV and from 3.27 to 2.91, respectively. Index of refraction (n) takes values between 2.38 and 2.74. The static dielectric constant (εStatic) varies from 5.70 to 7.53, while the optical dielectric constant (εOptical) varies from 4.70 to 6.53 for the proposed glasses. Mass attenuation coefficients (μ/ρ) were generated by using PHITS code and WinXCOM program in the photon energy range of 0.015–15 MeV for all prepared samples. The results of PHITS code and WinXCOM program were observed in good agreement. The μ/ρ values were then used to compute the gamma shielding parameters like the effective atomic number (Zeff), mean free path (MFP), electron density (Neff), and half value layer (HVL) for the glasses involved. Additionally, neutron shielding capacity of these glasses was estimated by determining removal cross sections for the fast neutrons. It was found that radiation shielding features were evolved by adding NiO content in the present glasses. It can be concluded that our prepared glasses are superior shields and can be used in radiation shielding applications as compared with different international shielding materials.

ธานินทร์ นุตโร Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-02-01
  ชื่อวารสาร
 • Ceramics International
  DOI
59 First-principles calculations of the monoclinic transition-metal doped NaMnO2 cathode material First-principles calculations of the monoclinic transition-metal doped NaMnO2 cathode material วรศักดิ์ สุขบท Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-01-16
  ชื่อวารสาร
 • Philosophical Magazine
60 Effect of heat treatment temperature on microstructure and luminescence properties of alkaline earth aluminosilicate glass-ceamics doped with Eu3+ Effect of heat treatment temperature on microstructure and luminescence properties of alkaline earth aluminosilicate glass-ceamics doped with Eu3+

Alkaline earth aluminosilicate single phase glass ceramics doped with rare earth (Eu3+) were successfully prepared, from the BaO-MgO-Al2O3-SiO3 glass system, by high temperature melt-quenching following by a heat treatment process to explore red phosphor materials for potential application in solid state lighting devices. It is experimentally verified that the BaAl2Si2O8 crystallites formed as a single crystalline phase after glass crystallization at temperature exceed 950o C. Participation of Eu3+ suppressed nucleation and growth rate of the BaAl2Si2O8 crystallites. Random distributions of approximately spherical shape crystallites are clearly seen in both glass ceramics with and without Eu3+ addition. PL spectra obtained from the glass ceramics with different treatment temperatures are not significantly different. Five distinguished emission peaks, located at 576, 589, 612, 649 and 701 nm, associating to transition emission between electronics states of the Eu3+ are identified. This provides strong red emission glass ceramic with the probable application as a red phosphor material. 

อนุสรณ์ นิยมพันธ์ ยังไม่มีระดับ Quartile Scor นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-01-01
  ชื่อวารสาร
 • Materials Today: Prodeedings
61 Effect of substituted VIB transition metals on structural, electronic and magnetic properties of indium oxide: spin density functional calculations Effect of substituted VIB transition metals on structural, electronic and magnetic properties of indium oxide: spin density functional calculations

The main raising propose in material science is to modify the structural, electronic, optical and magnetic properties. Here, the effect of substituted VIB transition metals in In2O3 semiconductor is analysed utilising the spin density functional theory with the generalised gradient approximation (GGA) by Perdew–Burke–Ernzerhof (PBE) formulation. W doping in In2O3 semiconductor is the most stable among all studied structures. All VIB transition metals transform semiconducting to metallic behaviour. The total magnetisations are mostly from the transition metal atom and marginally from I and O atom. The d orbitals of transition metals are predominantly dominated in the conduction bands. The VIB transition-metal dopants induce the red shift in the first peaks of the absorption spectra. The absorption coefficients are reduced when doping. Finally, the first quantitative theoretical prediction of In2O3 semiconductor doped with VIB transition metals is expected to a suitable contender for the new applications and still waits for the experimental authentications.

วรศักดิ์ สุขบท Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-11-16
  ชื่อวารสาร
 • Philosophical Magazine
  DOI
62 Structural and electronic properties of non-metal doping in Li2FePO4F compound: spin density functional theory Structural and electronic properties of non-metal doping in Li2FePO4F compound: spin density functional theory

I comparatively determine the structural and electronic properties of Li2FePO4F compounds with F substituted by Cl, Br and I atom using the spin density functional theory with Perdew–Burke–Ernzerhof generalised gradient approximation (GGA + U). The lattice parameters and volumes are improved by the dopants because of the greater atomic radius in dopants. Non-metal doping in Li2FePO4F reduces the band gap. When doping, Li ion can mobile efficiently because of the reduced ionic character and increased Li-Dopant bond lengths. As the computations, Li2FePO4(F, I) material possesses the highest electronic conductivity among all compounds. Finally, this non-metal doping research provides the detailed information for understanding the enhancement mechanism and assists more broadly in the material design for the wider class of fluorophosphates cathodes in Li-ion rechargeable batteries.

วรศักดิ์ สุขบท Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-09-15
  ชื่อวารสาร
 • Philosophical Magazine
63 Theoretical Investigation of Electronic and Magnetic Optical Properties of CdS Doped and Co Doped With Transition Metals (Mn, Fe, and Cu): Spin Density Functional Theory Theoretical Investigation of Electronic and Magnetic Optical Properties of CdS Doped and Co Doped With Transition Metals (Mn, Fe, and Cu): Spin Density Functional Theory

On the basis of spin density functional theory (DFT), the structural, electronic, and magnetic properties of cadmium sulfide (CdS) doped and co-doped with transition metals (TMs) is scrutinized. The TM doped and co-doped systems convince the structural, electronic, and magnetic alterations of CdS semiconductor. The total magnetization of the studied systems is mostly contributed by transition atoms and slightly by S atoms. For mono-doped CdS, the hybridization between the localized d orbitals of TM and the p orbitals of S produces the magnetism. For co-doped CdS, the magnetism is generated from the double-exchange mechanism, the p-d and d-d hybridizations. The p-d hybridization is more prominent than the d-d hybridization. (Cd, Cu)S, (Cd, Cu, Mn)S, and (Cd, Cu, Fe)S exhibit the half-metallic character worthwhile for the spintronic applications. Finally, CdS doped with suitable impurities is an interesting dilute magnetic semiconductor and can be a potential contender for spintronic applications.

วรศักดิ์ สุขบท Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-09-01
  ชื่อวารสาร
 • IEEE Transactions on Magnetics
64 Investigation on elastic properties and radiation shielding of lead-recycled cathode ray tube glass system Investigation on elastic properties and radiation shielding of lead-recycled cathode ray tube glass system

The elastic and radiation shielding properties of lead-recycled cathode ray tube (CRT) glass were investigated in order to study the possible reduction in the use of toxic lead oxide glass by partial replacement using CRT glass waste. The elastic properties of lead-recycled glass were studied using the pulse-echo ultrasonic technique and it was found that the elastic properties varied with CRT content in the glass. This indicated the existence of some modifying cations in the CRT. The radiation shielding properties of the glass were also studied by means of the calculated mass attenuation coefficient, mean free path, and half-value layer using the WinXCom program. The addition of CRT glass was found to deteriorate the radiation shielding properties of lead glass. However, lead-recycled CRT glass still exhibited better radiation shielding properties than the conventional barite concrete. Therefore, lead-recycled CRT glass can be a potential candidate for radiation shielding applications. 

อ้อฤทัย ใจบุญ Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-07-01
  ชื่อวารสาร
 • Songklanakarin Journal of Science and Technology
65 Band offset determination of p-NiO/n-TiO2 heterojunctions for applications in high-performance UV photodetectors Band offset determination of p-NiO/n-TiO2 heterojunctions for applications in high-performance UV photodetectors

Nickel oxide (NiO)-decorated titanium dioxide (TiO2) heterojunction photodetectors were prepared by two-step anodization. Surface scattering of NiO particles was successfully controlled by varying second-step anodizing voltage, with substantially less clustering of NiO particles on the TiO2 nanotubes (NTs) observed as the voltage increased. Fabricated photodetectors exhibited higher sensitivity to UV light as NiO surface dispersion increased. Electronic bandgap of TiO2 and that of NiO was determined as ~ 3.35 eV and ~ 3.80 eV, respectively. Introduction of NiO particles on well-ordered TiO2 NTs narrowed the bandgap of TiO2, and the difference between work functions of TiO2 and NiO produced sufficient built-in electric field to separate the electron–hole pairs. This led to an enhanced performance of NiO/TiO2 heterojunction photodetectors, which showed high values of responsivity (86 A/W), external quantum efficiency (292%), and detectivity (2.2 × 1010 Jones) under 365 nm UV light illumination. The valence and conduction band offsets at the interface of the NiO/TiO2 heterojunction were determined as ~ 1.54 eV and ~ 1.99 eV, respectively.

สุทธินาถ หนูทองแก้ว Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-04-01
  ชื่อวารสาร
 • Journal of Materials Science
  DOI
66 Feasibility study of recycled CRT glass on elastic and radiation shielding properties used as x-ray and gamma-ray shielding materials Feasibility study of recycled CRT glass on elastic and radiation shielding properties used as x-ray and gamma-ray shielding materials

Recycled glass derived from discarded cathode ray tubes (CRT) was used as a component for (70-x)CRT–30K2O–xBaO glass systems (where x = 0–20 mol%). Temperature dependence of ultrasonic wave velocities was carried out at 4 MHz frequency using pressure-controlled ultrasonic technique. It was found that the velocities decreased gradually as BaO content increased. However, sound velocities increased with increasing temperature. Then, both velocities were applied to estimate their elastic properties. Based on the obtained results, the elastic moduli and micro hardness of studied glasses increased with the amount of BaO and temperature, while their Poisson's ratio remained almost constant. Radiation shielding properties were investigated in terms of μm and HVL at photon energies of 74.23, 97.14, 122, 662, 1173, and 1332 keV by using narrow beam x-ray attenuation and transmission methods. Their theoretical values were also calculated by WinXCom program and compared with ferrite concrete. The results showed better radiation shielding properties for recycled CRT glass in comparison to ferrite concrete. Furthermore, the values obtained from the experiment in this study are in good agreement with the theoretical data.

เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2020-01-01
  ชื่อวารสาร
 • Progress in Nuclear Energy
67 Electronic structures and optical properties of doped CuInTe2 chalcopyrite materials: density functional calculations Electronic structures and optical properties of doped CuInTe2 chalcopyrite materials: density functional calculations

The electronic structures and optical properties of CuInTe2 semiconductors doped with III impurities are comprehensively studied by the density functional theory within the exchange–correlation potential of Perdew–Burke–Ernzerhof generalised gradient approximation. The structural parameters are sensitive to the dopants. The doped CuInTe2 chalcopyrites remain direct band gap semiconductors with the reduced band gaps. In the presence of the impurities, the contributions from p states of dopants are additionally involved, responsible for the reduction of the band gaps. All doped samples display the optical anisotropies which can be applied in the second harmonic generation and optical parametric oscillator. The extension of the absorption range is achieved by substituting In atom with B, Al and Ga. Finally, this theoretical work establishes a broader understanding of the dopability of semiconductor sensitiser and recommends the electronic structures and optical properties for the solar cell applications.

วรศักดิ์ สุขบท Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2021-07-19
  ชื่อวารสาร
 • Philosophical Magazine
68 Investigations on borate glasses within SBC-Bx system for gamma-ray shielding applications Investigations on borate glasses within SBC-Bx system for gamma-ray shielding applications

This paper examines gamma-ray shielding properties of SBC-Bx glass system with the chemical composition of 40SiO2–10B2O3–xBaO–(45-x)CaO– yZnO– zMgO (where x = 0, 10, 20, 30, and 35 mol% and y = z = 6 mol%). Mass attenuation coefficient (μ/ρ) which is an essential parameter to study gamma-ray shielding properties was obtained in the photon energy range of 0.015–15 MeV using PHITS Monte Carlo code for the proposed glasses. The obtained results were compared with those calculated by WinXCOM program. Both the values of PHITS code and WinXCOM program were observed in very good agreement. The μ/ρ values were then used to derive mean free path (MFP), electron density (Neff), effective atomic number (Zeff), and half value layer (HVL) for all the glasses involved. Additionally, G-P method was employed to estimate exposure buildup factor (EBF) for each glass in the energy range of 0.015–15 MeV up to penetration depths of 40 mfp. The results reveal that gamma-ray shielding effectiveness of the SBC-Bx glasses evolves with increasing BaO content in the glass sample. Such that SBC-B35 glass has superior shielding capacity against gamma-rays among the studied glasses. Gamma-ray shielding properties of SBC-B35 glass were compared with different conventional shielding materials, commercial glasses, and newly developed HMO glasse. Therefore, the investigated glasses have potential uses in gamma shielding applications.

ธานินทร์ นุตโร Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2021-01-01
  ชื่อวารสาร
 • Nuclear Engineering and Technology
69 Enhanced bioactivity and antibacterial properties of anodized ZrO2 implant coatings via optimized nanoscale morphology and timed antibiotic release through PLGA overcoa Enhanced bioactivity and antibacterial properties of anodized ZrO2 implant coatings via optimized nanoscale morphology and timed antibiotic release through PLGA overcoa

Surface modification of Zirconium (Zr) with Zirconia (ZrO2) nanotubes (NTs) was performed using a two-step electrochemical anodization to investigate the role of such a modified surface in apatite formation and the inhibition of bacterial growth on Zr implants. Pore size at the surface of the NT arrays was controlled, along with the NT length, by varying the 2nd-step anodizing time duration. Nearly four-fold changes in the pore size were achieved by varying the anodization at the second anodizing step. The apatite formation on the implant surfaces plays an important role in the osteointegration process, which can be greatly influenced by the morphology and crystalline structure of the surface. XRD analysis of the anodized surfaces identified a mixed phase of monoclinic and tetragonal ZrO2 NTs with the crystallite size decreasing with increased 2nd anodizing time duration. Surface roughness of the ZrO2 NTs decreased with an increase in anodizing time duration. The ZrO2 NTs with the largest pore sizes, and the smallest crystallite sizes (ZrO2-15 m) favoured the deposition of a Ca-rich compound on their surfaces following 24 days of soaking in SBF, and showed the highest apatite-forming ability among all studied samples. Antibacterial tests showed that the ZrO2-15 m sample exhibited antibacterial properties with 1log10 CFU/mL reduction of S. aureus and E. coli incubated in a buffer solution for 4 h. Loading the NT layer with antibacterial drug led to a complete inhibition of both bacterial species. The rate of drug release was slowed down by dip coating the drug loaded NTs in a PLGA solution. A higher number of dip-coating steps not only slowed down the release of the drug, it also led to a higher suppression of growth in both bacteria. Longer antibiotic exposure and optimized dosage of the drug released from ZrO2 NTs can therefore be managed by modifying the NT morphology and the number of PLGA dip-coating steps.

สุทธินาถ หนูทองแก้ว Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2021-08-21
  ชื่อวารสาร
 • Ceramics International
70 Tuning electronic structures and optical properties in CdSe/CdS Dot-in-rod colloidal nanostructures: Atomistic tight-binding theory Tuning electronic structures and optical properties in CdSe/CdS Dot-in-rod colloidal nanostructures: Atomistic tight-binding theory

Using the atomistic tight-binding theory, in this study, the electronic structures and optical properties of CdSe/CdS dot-in-rod nanocrystals are modified by engineering the core and rod diameters. The ground electron states favor an s-like orbital, while the ground hole states are formed by light hole-like characteristics. The quantum confinement effect is attributed to the reduction in excitonic band gaps as the core and rod diameters increase. Changing the core and rod sizes produces excitonic band gaps across the visible light spectra. The highest oscillation strength, excitonic-binding energy, and dark-bright excitonic splitting are witnessed at a 3.0 nm CdSe core diameter. The oscillation strength, excitonic-binding energy, and dark-bright excitonic splitting decrease as the CdS rod diameters increase. This study highlights the importance of theoretically understanding and controlling the active materials’ structural parameters in optoelectronic technology.

วรศักดิ์ สุขบท Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2021-08-01
  ชื่อวารสาร
 • Chinese Journal of Physics
71 First principles study in the electronic structures and optical properties of chalcogenide-doped AgInS2 First principles study in the electronic structures and optical properties of chalcogenide-doped AgInS2

The Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) generalized gradient approximation (GGA) is adopted to simulate the electronic structures and optical properties of AgInS2 semiconductors with S substitution by chalcogenides. The chalcogenide-doped AgInS2 semiconductor can be synthesized at the normal conditions due to the formation energies. O and Se doping in AgInS2 remain the semiconductor with the narrow band gaps, while Te doping converts semiconductor to metal. In the presence of the impurities, the contributions from p states of chalcogenides are involved, accountable for the reduction of the band gaps. Using the reflectivity and absorption coefficients, the optical properties with extensive absorption range and low reflectivity are attained by incorporating AgInS2 semiconductors with chalcogenides. Finally, this theoretical work launches a broader understanding of the absorber materials and also predicts the natural properties as the alternative for the solar cell applications. 

วรศักดิ์ สุขบท Q3 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2021-02-05
  ชื่อวารสาร
 • Optical and Quantum Electronics
72 Enhanced bioactivity and antibacterial properties of anodized ZrO2 implant coatings via optimized nanoscale morphology and timed antibiotic release through PLGA overcoa Enhanced bioactivity and antibacterial properties of anodized ZrO2 implant coatings via optimized nanoscale morphology and timed antibiotic release through PLGA overcoa

Surface modification of Zirconium (Zr) with Zirconia (ZrO2) nanotubes (NTs) was performed using a two-step electrochemical anodization to investigate the role of such a modified surface in apatite formation and the inhibition of bacterial growth on Zr implants. Pore size at the surface of the NT arrays was controlled, along with the NT length, by varying the 2nd-step anodizing time duration. Nearly four-fold changes in the pore size were achieved by varying the anodization at the second anodizing step. The apatite formation on the implant surfaces plays an important role in the osteointegration process, which can be greatly influenced by the morphology and crystalline structure of the surface. XRD analysis of the anodized surfaces identified a mixed phase of monoclinic and tetragonal ZrO2 NTs with the crystallite size decreasing with increased 2nd anodizing time duration. Surface roughness of the ZrO2 NTs decreased with an increase in anodizing time duration. The ZrO2 NTs with the largest pore sizes, and the smallest crystallite sizes (ZrO2-15 m) favoured the deposition of a Ca-rich compound on their surfaces following 24 days of soaking in SBF, and showed the highest apatite-forming ability among all studied samples. Antibacterial tests showed that the ZrO2-15 m sample exhibited antibacterial properties with 1log10 CFU/mL reduction of S. aureus and E. coli incubated in a buffer solution for 4 h. Loading the NT layer with antibacterial drug led to a complete inhibition of both bacterial species. The rate of drug release was slowed down by dip coating the drug loaded NTs in a PLGA solution. A higher number of dip-coating steps not only slowed down the release of the drug, it also led to a higher suppression of growth in both bacteria. Longer antibiotic exposure and optimized dosage of the drug released from ZrO2 NTs can therefore be managed by modifying the NT morphology and the number of PLGA dip-coating steps. © 2021 Elsevier Ltd and Techna Group S.r.l.

ศิริพร พันธุ์ศรี Q1 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2021-12-01
  ชื่อวารสาร
 • Ceramics International
73 Atomistic tight-binding investigations of Mn-doped ZnSe nanocrystal: Electronic, optical and magnetic characteristics Atomistic tight-binding investigations of Mn-doped ZnSe nanocrystal: Electronic, optical and magnetic characteristics

Using the atomistic tight-binding theory with sp-d exchange interaction, the electronic, optical and magnetic properties of Mn-doped ZnSe nanocrystals as a function of magnetic fields and diameters are attained. The magnetic field splits the spin-degenerate states because of the sp-d exchange interaction. The minor reduction of optical band gaps is realized with the increasing magnetic fields. The optical band gaps are significantly decreased with the increasing diameters due to the quantum confinement effect. With the increasing magnetic fields, Zeeman splittings are improved but g-factor values are reduced. The g-factor values are promoted with the increasing diameters. The calculated Zeeman splitting and exciton g-factor value reveal a good agreement with the experimental records. The magnetic field divides the optical spectra into two σ+ and σ− circularly polarized components. Overall, this study will assist the fundamental understanding of the magnetically-doped semiconductor nanocrystals which is valuable for spintronic applications. © 2021 Elsevier Ltd

วรศักดิ์ สุขบท Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2022-03-15
  ชื่อวารสาร
 • Materials Science in Semiconductor Processing
74 Atomistic tight-binding calculations of CdSe/CdS core/shell dot-in-hexagonal platelet nanocrystals with interesting electronic structures and optical properties Atomistic tight-binding calculations of CdSe/CdS core/shell dot-in-hexagonal platelet nanocrystals with interesting electronic structures and optical properties

I theoretically determine the electronic and optical signatures of CdSe/CdS core/shell dot-in-hexagonal platelet nanocrystals with experimentally synthesized dimensions exploiting the atomistic tight-binding theory. With the increasing lateral sizes and thicknesses of the CdS hexagonal platelets, the reduction of excitonic band gaps is ascribed to the quantum confinement consequence. The excitonic band gaps emitting the visible spectra are carried out by CdS shell sizes. The optical characteristic of CdSe/CdS dot-in-hexagonal platelet nanocrystals is advanced when comparing with bare CdSe nanocrystal. The reduction of oscillator strengths, excitonic binding energies and stokes shift with the increasing sizes of CdSe shell is ascribed to the electron-hole wave function overlaps. The key findings from the tight-binding analysis agree well with the experimental observation. Finally, this theoretical study delivers the essential direction to predesign of core/shell dot-in-hexagonal platelet nanocrystals with specific characteristics for various optoelectronic technologies. © 2021 Elsevier B.V.

วรศักดิ์ สุขบท Q2 นานาชาติ
  วันที่ตีพิมพ์
 • 2022-01-01
  ชื่อวารสาร
 • Physica B: Condensed Matter