งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

-ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
-พัฒนาระบบสารสนเทศ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   1.คู่มือการปฏิบัติงานการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   2.คู่มือการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผศ.ดร.ชัชวิน นามมั่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์ภายใน : 4402
นายศุภชัย เชื้อพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ภายใน : 4444
นายนัฐพงษ์ สืบสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ภายใน : 4466
นายกมล คำพิบูลย์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
เบอร์ภายใน : 4436

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม