งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ภารกิจหน่วยงาน

--------------------------------------------
งานวิจัย
--------------------------------------------
งานวิจัย เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการที่สนับสนับนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัย และพัฒนาระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ มีความพร้อมในการขับเคลื่อนของ มหาวิทยาลัยและประเทศไทย ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม
--------------------------------------------
ภารกิจงานวิจัย
-------------------------------------------
1. จัดกลุ่มงานวิจัย แบ่งประเภทงานวิจัย และฐานข้อมูลนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์โดยคัดสรรค์ความโดดเด่น สร้างเป็นองค์ความรู้/นวัตกรรมที่ชัดเจนของกลุ่มงาน
แผนปฏิบัติการ (action plan)
- นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการจัดกลุ่ม สนับสนุนกลุ่มที่มีศักยภาพ สร้างชุดโครงการวิจัยบูรณาการตามกลุ่มวิจัย เชื่อมโยง ประยุกต์ใช้องค์ความรู้/นวัตกรรม ให้เกิดประโยชน์ด้านการเรียน-การสอน การแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม และการบริการชุมชนในพื้นที่และยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่ได้จริง สามารถตอบโจทย์ท้องถิ่นและพัฒนาสู่ระดับสากลได้
2. เพิ่มจํานวนนักวิจัยใหม่และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยไปสู่ระดับสากล
แผนปฏิบัติการ (action plan)
- พัฒนาศักยภาพการนักวิจัยรุ่นใหม่ เสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง สร้างบรรยากาศการทำวิจัยอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดกระตุ้นการทำงานวิจัยให้มี
3. เพิ่มรายได้จากการนําผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์
แผนปฏิบัติการ (action plan)
- เพิ่มจํานวนสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรมที่มีศักยภาพจากผลงานวิจัย ส่งเสริมการขายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ นําเสนอผลงานวิจัยต่อกลุ่มเอกชนเป้าหมาย (Research pitch) ส่งเสริมการผลิตต้นแบบผลงานนวัตกรรม
4. เพิ่มความร่วมมือการวิจัยกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม
แผนปฏิบัติการ (action plan)
- สนับสนุนการร่วมมือทุนวิจัยกับภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาระหว่างนักวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการนําโจทย์วิจัยจากเอกชนมาเป็นหัวข้อวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หรือหัวข้อปัญหาพิเศษในระดับปริญญาตรี โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิจัย นักศึกษา และองค์ความรู้กับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรไปทําวิจัยในพื้นที่เอกชนหรือสถาบัน ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกงานหรือทํางานในภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้บรรยายพิเศษ
-------------------------------------------
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย (KPI/target)
-------------------------------------------
1. ผลงานวิจัย/วิชาการ/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) (อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/ตีพิมพ์ระดับชาติและ นานาชาติ)
2. องค์ความรู้สามารถนําไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
3. นวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์
-------------------------------------------เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   1.Strategies-action plan-research-PJ
ผศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
เบอร์ภายใน : 4409
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4425
นางทุติยาภรณ์ วีระกุล
นักเอกสารสนเทศชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 4705
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ภายใน :

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม