งานพัฒนานักศึกษา


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ภารกิจหน่วยงาน

งานพัฒนานักศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ ดังนี้
1. งานพัฒนานักศึกษา
2. งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
- ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรมโดยนักศึกษา
- ประชาสัมพันธ์ บริการข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แก่นักศึกษา
3. งานแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
- ประชาสัมพันธ์ บริการข้อมูลแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
4. งานบริการ สวัสดิการ และสวัสดิภาพนักศึกษา
- การประกันอุบัติเหตุ
- การประกันสุขภาพ
- นักศึกษาวิชาทหาร
- การผ่อนผันการคัดเลือกทหาร
- จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
5. ทุนการศึกษา
- ทุนการศึกษาทั่วไป
- ทุนเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
6. งานส่งเสริมทักษะการทำงานระหว่างเรียน
7. งานวินัยนักศึกษา
8. งานทะเบียนกิจกรรม
9. งานสื่อสารองค์กรภายในคณะ
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์
- ผลิตจดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์
10. โครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า

ดร.สมปอง เวฬุวนาธร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ
เบอร์ภายใน : 4712
นางศันสนีย์ สืบสุข
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ภายใน : 4549
นายสมบัติ หลักบุญ
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ภายใน : 4416คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม