งานพัสดุ


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ระเบียบและแบบฟอร์ม

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2561
5. ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ 2561
6. บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563
7. บัญชีมาตรฐานงานก่อสร้าง ธันวาคม 2563
8. อัตราราคางานต่อหน่วย ธันวาคม 2563
9. อัตราค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ธันวาคม 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   1.บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563
   2.บัญชีมาตรฐานงานก่อสร้าง ธันวาคม 2563
   3.อัตราราคางานต่อหน่วย ธันวาคม 2563
   4.อัตราค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค ธันวาคม 2563
   5.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563


แบบฟอร์มหน่วยงาน
ดร.กัมปนาท ฉายจรัส
รองคณบดีฝ่ายพัสดุ
เบอร์ภายใน : 4405
นายรัชชนนท์ แกะมา
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 3018, 1315
นางเกษมณี โสภาณเวช
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 4419
นายรัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4420
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4719
นางสาวสุตินทรณ์ อาชญาทา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4434
นายชัยรัตน์ ศิริพร
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4498
นายประสาน แก้วสุข
ช่างประปาและสุขาภิบาล
เบอร์ภายใน : 4498

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม