งานพัสดุ


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเบิกวัสดุสำนักงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจ้างเหมาซ่อมแซมทั่วไป
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนการการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   1.คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   2.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเบิกวัสดุสำนักงาน
   3.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจ้างเหมาซ่อมแซมทั่วไป
   4.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์
   6.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ดร.กัมปนาท ฉายจรัส
รองคณบดีฝ่ายพัสดุ
เบอร์ภายใน : 4405
นายรัชชนนท์ แกะมา
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 3018, 1315
นางเกษมณี โสภาณเวช
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 4419
นายรัชต์วิภพ มีทรัพย์รุ่งโรจน์
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4420
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4719
นางสาวสุตินทรณ์ อาชญาทา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4434
นายชัยรัตน์ ศิริพร
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4498
นายประสาน แก้วสุข
ช่างประปาและสุขาภิบาล
เบอร์ภายใน : 4498

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม