งานบริหารทั่วไป


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
2. งานด้านสารบรรณ
2.1 รับ - ส่ง หนังสือราชการที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.2 ลงทะเบียนหนังสือรับ ในระบบ edoc ubu
2.3 คลิกส่งหนังสือราชการ ในระบบ edoc ubu พร้อมส่งหนังสือราชการต้นฉบับให้ งานต่าง ๆ / ภาควิชา ที่เกี่ยวข้อง ในตู้เอกสาร ณ ห้องงานบริหารทั่วไป
2.4 กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจทาน และติดต่อประสานงานด้านสารบรรณ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระเบียบสารบรรณ
2.5 จัดหนังสือราชการเข้าแฟ้มเสนองาน เพื่อเสนอคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ลงนาม/ สั่งการ และส่งกลับคืนให้ งานต่าง ๆ / ภาควิชา เพื่อดำเนินการต่อไป
2.6 ส่งจดหมาย และพัสดุภัณฑ์ ของคณะวิทยาศาสตร์ ณ ไปรษณีย์ สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และแยกจดหมาย พัสดุภัณฑ์ เข้าตู้เอกสารตามงานและภาควิชา
2. ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องในระบบ E-Manage ระบบ www.edoc.ubu.ac.th และระบบ www.dms1.ubu.ac.th ให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ รับทราบ
5. สวัสดิการบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ : งานแต่งงาน งานศพ งานบวช งานคลอด
งานเยี่ยมไข้กรณีการเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาล
6. โครงการงานบริหารทั่วไป จำนวน 4 โครงการ
6.1) โครงการการบริหารจัดการและดำเนินงานตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์
6.2) โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้าน
6.3) โครงการจ้างเหมาบริการคนสวน
6.4) โครงการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค
7. ประสาน รปภ. เตรียมความพร้อม กำกับ ดูแล การรักษาความปลอดภัยการเข้า - ออก กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์
8. โครงการบริการวิชาการ
9. กำกับและดูแล แม่บ้าน คนสวน และ รปภ.
10. ให้บริการยืม - คืน พัสดุ ในการจัดกิจกรรม/โครงการคณะวิทยาศาสตร์
11. ให้บริการขอใช้รถยนต์ของทางราชการ การเสียภาษี และการต่อประกันภัยรถยนต์
12. ให้บริการขอใช้ห้องประชุม และห้องเรียน ภายในอาคารวิจัย
13. จัดงานมุทิตาจิตบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ
14. คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (บอร์ด)
15. คณะกรรมการสวัสดิการด้านที่พักอาศัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16. คณะกรรมการสวัสดิการด้านความปลอดภัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   1.คู่มือ พิจารณากลั่นกรองหนังสือราชการ
   2.การให้บริการงานบริหารทั่วไป:นักศึกษา
ดร.กัมปนาท ฉายจรัส
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์ภายใน : 4402
นางวรุณี ไชยกาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
เบอร์ภายใน : 4567
นายภูมรินทร์ ทองแดง
พนักงานธุรการ
เบอร์ภายใน : 4646

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม