งานบริหารบุคคล


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ผลงานหน่วยงาน

1. บุคลากรดีเด่นประจำปี
2. รายชื่อผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   1.บุคลากรดีเด่นประจำปี
   2.รายชื่อผู้มีตำแหน่งทางวิชาการ
นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์ภายใน : 4402
นายปรีชา บุญทำนุก
บุคลากรชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 4704
นายธนศิลป์ ทองไทย
บุคลากรชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 4423

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม