นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอสไอวีในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา

ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือกและการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา ตามที่ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตจากเอดส์ ไม่มีการตั้งข้อรังเกียจและการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว


         คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จึงกำหนดนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษาขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาที่ครอบคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และหน่วยงานด้านการศึกษาอื่น ๆ ทุกสังกัด ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติดังนี้


1. ให้สถานศึกษากำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อที่ไม่เป็นการกีดกันและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีหรือสงสัยว่ามีเชื้อเอชไอวี โดยห้ามเรียกร้องหรือบังคับให้มีการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีหรือการมีเชื้อเอชไอวี เป็นเงื่อนไขในการรับเข้าเรียน การเรียนหรือศึกษาต่อ และจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน


2. ให้สถานศึกษากำหนดระบบการรักษาความลับข้อมูลส่วนตัว โดยไม่มีการเปิดเผยการมีเชื้อเอชไอวีของเด็กนักเรียน หรือนักศึกษาแก่บุคคลอื่น


3. ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมให้กับครู อาจารย์ ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์ที่ถูกต้อง รวมทั้งการมีเจตคติเชิงบวกต่อเอชไอวีและเอดส์ ทั้งนี้ ควรเป็นกิจกรรมในโรงเรียนที่จัดอย่างสม่ำเสมอ และจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมเฉพาะหรือสอดแทรกเพิ่มเติมให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองของเด็กในสถานศึกษา เพื่อให้มีเจตคติเชิงบวกและสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้มีเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ได้เป็นปกติ


4. ให้สถานศึกษาพิจารณาประสานหรือจัดให้มีกลไกการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กนักเรียน นักศึกษาที่มีเชื้อเอชไอวี หรือสงสัยว่ามีเชื้อเอชไอวี หรือเป็นบุตรของผู้อยู่ร่วมกับผู้มีเชื้อเอชไอวี โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และให้มีระบบการรายงานเมื่อเกิดกรณีมีการรังเกียจ หรือเลือกปฏิบัติต่อเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในสถานศึกษาหรือในชุมชน เพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหา


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
   
  ดาว์นโหลดเอกสาร 1  
โพสต์โดย ศันสนืย์ สืบสุข : ประกาศเมื่อ 22 ธ.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 243 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย