คณะวิทย์ ม.อุบลฯ เร่งสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม ยกระดับรายได้ สร้างอาชีพคนท้องถิ่นช่วงวิกฤติโควิด-19

คณะวิทย์ ม.อุบลฯ เร่งสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม
ยกระดับรายได้ สร้างอาชีพคนท้องถิ่นช่วงวิกฤติโควิด-19


        คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เดินหน้าเร่งขับเคลื่อนผลงานวิจัย นวัตกรรมใช้ได้จริงมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและชุมชน เพื่อยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในภาวะวิกฤติโควิด-19 พร้อมเตรียมขึ้นแท่นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำของอาเซียน 


        ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนและระดับประเทศอย่างมาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลฯ ในฐานะหน่วยงานที่มีบุคลากรและคณาจารย์ที่มีศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถหลากหลายกำลังเร่งขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ชุมชนหรือท้องถิ่นเพื่อเป็นการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นในภาวะวิกฤติโควิด-19 ในปัจจุบัน โดยแต่ละโครงการจะเน้นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนซึ่งนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืนของคนในชุมชน ควบคู่กับการเร่งปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม  


      ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ กล่าวด้วยว่าที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์มีผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา ที่ได้รับการส่งเสริมการขายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์จำนวนมากมายเพื่อเตรียมออกสู่ตลาด สู่ชุมชน เช่น 1) ชุดตรวจแมกนีเซียมในน้ำยางพารา 2) ที่ครอบสวิตช์ไฟเรืองแสงจากยางพารา 3) การใช้สมุนไพรไทยควบคู่กับถ่านขาวในยาฆ่าเชื้ออาหารเป็นพิษ และ 4) การเพิ่มปริมาณแกมมาอะมิโนบิวทิริกและสารประกอบฟีนอลิกในข้าวกล้องงอกด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เป็นต้น  


      “คณะวิทยาศาสตร์เรามุ่งเน้นผลงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติโควิด-19 เราจึงสร้างผลงานวิจัยที่นำไปใช้ได้จริง และให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่พึ่งของชุมชนทั้งในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ” ศ.ดร.ศิริพร กล่าว 


      ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลฯ มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนคณะสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม การผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง และการบริการวิชาการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน ที่สำคัญปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลฯ ยังได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านเคมีอันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับ 7 ด้านภาพรวมด้านการวิจัย นวัตกรรมและบทบาททางสังคมอีกด้วย โดยเป้าหมายหลักของคณะวิทยาศาสตร์คือนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสู่ความมั่นคงและยั่งยืน


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.matichonweekly.com/publicize/article_455463
    https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6568665
    https://www.education4plus.com/home/?p=27026
    https://siamrath.co.th/n/272307
    https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/955240
    https://dailytimesthai.com/?p=14146
    https://www.thansettakij.com/general-news/492525
    https://www.thaipost.net/main/pdetail/113854

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 24 ส.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 329 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม