ชมรม UBU Green Club ม.อุบลฯ คว้ามาตรฐานระดับทอง 2 ปี (ต่อเนื่อง) กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563

       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ชมรม UBU Green Club ที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่มหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 31 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่คว้ารางวัลมาตรฐานระดับทอง 2 ปี ต่อเนื่อง (ปี 2562 และ ปี 2563) จากการประกาศผลการดำเนิน "โครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)" ประจำปี 2563 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดย ชมรม UBU Green Club ในนามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้การกำกับควบคุมและดูแลของ นายรัชวุฒิ  โคตรลาคำ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและชมรม UBU Green Club ที่ได้ส่งผลงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการนำเสนอ จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ 1 “ถังหมักรักษ์โลก” เป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนโดยนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก ทำร่วมกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งหมด 40 ครัวเรือน สามารถนำขยะอินทรีย์มาเป็นปุ๋ยหมักได้ทั้งหมด 967.55 กิโลกรัม และโครงการที่ 2 “วิ่งเก็บขยะ (Plogging)” เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นภายในมหาวิทยาลัย โดยรับสมัครนักศึกษาและบุคลากรจากทุกคณะทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมเดิน - วิ่งเก็บขยะตามเส้นทางต่าง ๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมโครงการ 400 กว่าคน เก็บขยะพลาสติกได้ จำนวน 78.4 กิโลกรัม และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถรวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมได้ ดังนั้นทางชมรม UBU Green Club จึงได้มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการวิ่งเก็บขยะให้เข้ากับสถานการณ์เป็นการวิ่งเก็บขยะแบบ new normal (plogging new normal) โดยให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสมัครผ่านทางแอพพลิเคชั่นที่สามารถวิ่งสะสมระยะทางและเก็บขยะไปด้วย ผ่านการประมวลผลและส่งผลระยะทางการวิ่งพร้อมกับขยะที่เก็บได้ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นดังกล่าว เพื่อบันทึกและจัดเก็บข้อมูล 


       นายรัชวุฒิ  โคตรลาคำ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและชมรม UBU Green Club กล่าวว่า จากการส่งผลงานโครงการถังหมักรักษ์โลก และโครงการวิ่งเก็บขยะ (Plogging) เข้าร่วมการประเมินทั้ง 2 โครงการ ของชมรม UBU Green Club ในนามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการประเมินปรากฏว่า ได้รับการประกาศผลการประเมินโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563 ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง จากผลการประเมินมหาวิทยาลัย 52 แห่ง (ทั่วประเทศ) ประจำปี 2563 จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยชมรม UBU Green Club ในนามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ผ่านมาเคยได้รับรางวัลระดับเงิน การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปีงบประมาณ 2561 รางวัลระดับทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 และรางวัลระดับทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อเนื่อง 2 ปี) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ นับเป็นอีกหนึ่งภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสครบรอบ 31 ปีแห่งการสถาปนา พร้อมความมุ่งมั่นก้าวสู่ความเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน” ในอนาคต 


----------------------------------------


ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ ชมรม UBU Green Club ม.อุบลฯ


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=19887

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 08 ส.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 279 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม