คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ จัด “ค่าย 1 และค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563”

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด “ค่าย 1 และค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563” เป็นโครงการในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยกำหนดจัดค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563 เริ่มจากค่ายชีววิทยาโอลิมปิก จัดเมื่อวันที่ 16 - 27 เมษายน 2564 ค่ายเคมีโอลิมปิก ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดเมื่อวันที่ 16 - 30 เมษายน 2564 และในส่วนของค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563 โดยกำหนดจัดค่ายชีววิทยาโอลิมปิก จัดเมื่อวันที่ 3 - 15 พฤษภาคม 2564 ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดเมื่อวันที่ 3 - 29 พฤษภาคม 2564 ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก จัดเมื่อวันที่ 6 - 19 พฤษภาคม 2564 ค่ายเคมีโอลิมปิก ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก จัดเมื่อวันที่ 6 - 20 พฤษภาคม 2564 และค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก จัดเมื่อวันที่ 7 - 20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งการจัดค่ายทั้ง 2 ค่าย เป็นหนึ่งในโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชน และสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดศักดิ์  บุตรจอมชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลโครงการค่าย 1 และค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก และนักเรียนโควตา/นักเรียนอดีตผู้แทนศูนย์สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก โดยการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการปีนี้ทั้ง 2 ค่าย กำหนดจัดขึ้นแบบผสมผสาน onsite และ online ภายใต้การภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


         รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดศักดิ์  บุตรจอมชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลโครงการค่าย 1 และค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2563 กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการค่ายทั้ง 2 ค่ายนี้ เกิดจากสายพระเนตรที่กว้างไกล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ศาสตราจารย์ศักดา  ศิริพันธุ์ (นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในขณะนั้น) ไปดำเนินการจัดตั้ง มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ขึ้น และทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน. ด้วย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวงการศึกษาของประเทศไทยโดยรวม เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติ ให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ และเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาทางด้านชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์ ระดับโรงเรียนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 31 ปี แห่งการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์และการสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้พันธกิจการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ และบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน” ต่อไป


------------------------------------


คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 04 ส.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 296 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม