ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักวิจัย รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15  ภายใต้หัวข้อ “Future Trends of Research and Innovation” ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2564 ณ ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและมอบรางวัลให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.มะลิวรรณ  อมตธงไชย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลและ รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์  สุขบท อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


       ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุริม  จารุจำรัส รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับ 2 นักวิจัย จากคณะวิทยาลัยศาสตร์ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ และนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะวิทยาศาสตร์ในโอกาสครบรอบ 31 ปีของการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มุ่งเป็น “คณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำในระดับอาเซียนที่มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม” ในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง เวฬุวนาธร : ประกาศเมื่อ 26 ก.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 712 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย