คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 พร้อมมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร

        เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 พร้อมพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรณ ห้อง CLB5201 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทว่าที่บัณฑิตและมอบทุนการศึกษา ดร.อมร เทศสกุลวงศ์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ เป็นตัวแทนหัวหน้าภาควิชาทั้งคณะกล่าวให้โอวาทและ ดร.สมปอง เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเจตคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการประกอบอาชีพ การมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและคุณธรรม จึงกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการสร้างงานวิจัยและการสื่อสารวิทยาศาสตร์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากร และ Workshop “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” โดยชื่อ นางสาวภสรสร สุคนธ์ธารา วิทยากรพิเศษ บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี นักศึกษาที่ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำความดี เป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน มีจิตอาสา มีความเสียสละเวลาทำงานเพื่อส่วนรวม จึงกำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรขึ้นในคราวเดียวกันโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ Science Run โครงการพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาว่าที่บัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


        ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวให้โอวาทว่าที่บัณฑิต ความว่า ครูขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตทุกคนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ขอชื่นชมความตั้งใจและมุมานะตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์แห่งนี้ ในฐานะที่นักศึกษาเป็นว่าที่บัณฑิตรุ่นประวัติศาสตร์ รุ่งโควิด 19 ครูมีความห่วงใยและอยากให้กำลังใจทุกคน ผลกระทบที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงาน และการใช้ชีวิต รูปแบบการสัมภาษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือ Mindset ของนักศึกษา ว่าเข้มแข็งพอที่จะผ่านสถานการณ์นี้ได้หรือไม่ เข้มแข็งที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ รูปแบบการทำงานใหม่ มีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบต่อทีม รับผิดชอบเพื่อนร่วมงาน และเหนือสิ่งอื่นใด รับผิดชอบต่อสังคม ขอให้นักศึกษาทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกับวันพรุ่งนี้กับสิ่งที่จะเจอ หากนักศึกษาผ่านเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ได้ นักศึกษาคือผู้อยู่รอด คณาจารย์ บุคลากรได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อถ่ายทอดความรู้ และหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ในชีวิตอย่างมีความสุขหลังจากที่ได้จบการศึกษาไปแล้ว ว่าที่บัณฑิตทุกคนในวันนี้คือความภาคภูมิใจและความสำเร็จของคณะวิทยาศาสตร์ ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาทุกคนจะนำเอาวิชาความรู้และความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาไปช่วยเหลือผู้อื่น สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


        สุดท้ายนี้ ครูขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นักศึกษาเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ว่าที่บัณฑิตทุกคน จงประสบความสุข ความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีพลังกายและจิตใจที่เข้มแข็ง มีสติปัญญาดีเลิศ มีความมุ่งมั่นอย่างสร้างสรรค์ที่จะดำเนินงานของตนให้บรรลุเป้าหมายตามความตั้งใจทุกประการ.


-------------------------------


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=19418
    http://https://drive.google.com/drive/folders/1sOz9zO0mEbtZGVa5xtmuZktxo8uoO199?usp=sharing

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง : ประกาศเมื่อ 25 มี.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 835 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม