มาแล้ว!! ตารางกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานสำหรับนักศึกษาฟิสิกส์ชีวการแพทย์
     ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์ เน้นการฝึกฝนทักษะในการประยุกต์ใช้ ความรู้ฟิสิกส์กับทางการแพทย์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และเสริมศักยภาพให้กับนักศึกษาในหลักสูตรฟิสิกส์ชีวการแพทย์
      ภาควิชาจึงเล็งเห็นว่า การจัดทำโครงงานขนาดเล็กให้นักศึกษาได้ฝึกดำเนินการในช่วงปิดภาคการศึกษา จะช่วยฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงาน การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ให้กับนักศึกษาภายในหลักสูตรได้เป็นอย่างดี
โดยมีกิจกรรมทั้งหมดดังนี้
   1. การเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน (ผู้ดูแล ผศ.ดร.จีรภัทร์ นุตริยะ และทีมงาน)
   2. การเสริมทักษะพื้นฐานด้านการคำนวณ (ผศ.ดร.กาญจนา ศิวเลิศพร และทีมงาน)
   3. การเสริมทักษะการสร้างโครงงานและการนำเสนอผลงาน (ดร.จิตกร ผลโยญ และทีมงาน)
   4. การเสริมทักษะการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน (ดร.อ้อฤทัย ใจบุญ และทีมงาน)
   5. การเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี (ดร.สมคิด เพ็ญชารี และทีมงาน)
   6. การเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข (ดร.องอาจ เทียบเกาะ และทีมงาน)

ซึ่งกิจกรรมที่จะเริ่มจัดก่อนมีดังนี้
   - การเสริมทักษะพื้นฐานด้านการคำนวณ (ผศ.ดร.กาญจนา ศิวเลิศพร และทีมงาน) จัดกิจกรรมวันที่ 11 และ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:30 -16:30 น.
   - การเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี (ดร.สมคิด เพ็ญชารี และทีมงาน) จัดกิจกรรมวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และ 4 มีนาคม 2564 เวลา 12:30 -16:30 น.


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย ขวัญฟ้า มหาสิทธิ์ : ประกาศเมื่อ 10 ก.พ. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 716 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม