รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

รายละเอียดทุน


เป็นทุนประเภทต่อเนื่อง ทุนละ 20,000 บาท/ปีการศึกษา จำนวน 7 ทุน (ทั้งมหาวิทยาลัย)


 


คุณสมบัติ


1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1


2. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน และดำรงชีพ


3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 


4. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎ ระเบียบวินัยนักศึกษา และไม่เคยถูกมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ ลงโทษ หรืออยู่ระหว่างถูกมหาวิทยาลัยดำเนินการทางวินัยนักศึกษา หรือเคยต้องโทษในคดีอาญาหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล


 


ส่งใบสมัครได้ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 มกราคม 2563 ในเวลาราชการ (นักศึกษาสามารถขอรับใบสมัครได้ที่งานพัฒนานักศึกษา หรือปริ้นใบสมัครเองได้ตามเลิงค์แนบ)


 


สัมภาษณ์ทุน วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Sc 120 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 


 


อ่านรายละเอียดตามลิงค์แนบท้ายข่าว


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    http://bit.ly/2ZYT4be

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย ศันสนืย์ จักร์มีพักตร์ : ประกาศเมื่อ 07 ม.ค. 2020   จำนวนผู้อ่าน : 1216 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม