ข่าวประกาศหน่วยงาน : งานบริหารบุคคล
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน สังกัดงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
19 ต.ค. 2021
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน สังกัดงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
15 ต.ค. 2021
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน สังกัดงานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
01 ต.ค. 2021
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ปฏิบัติงาน สังกัดงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
07 ก.ย. 2021
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
03 ก.ย. 2020
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับบดูแลของมหาวิทยาลัย
31 ส.ค. 2020
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน(เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
06 ส.ค. 2020
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ โครงการ วมว
30 ก.ค. 2020
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ
24 ก.ค. 2020
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
17 ก.ค. 2020
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
ประกาศแจ้งการปรับเปลี่ยนการจัดค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ฉบับที่ 2)
20 มี.ค. 2020
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนการจัดค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
18 มี.ค. 2020
โพสต์โดย : ลลิตภัทรา พงษ์มาลี
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งอาจารย์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
14 ส.ค. 2019
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13 ส.ค. 2019
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณ)ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
06 ส.ค. 2019
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
09 ก.ค. 2019
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
12 มิ.ย. 2019
โพสต์โดย : ทุติยาภรณ์ วีระกุล
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเปลี่ยนหมวดจากเงินรายได้ เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทวิชาการ และสนับสนุนวิชาการ
25 ก.ย. 2018
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกพนักงานเพื่อเปลี่ยนหมวดเงินงบประมาณจากเงินงบประมาณรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน ประเภทสนับสนุนวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
21 ก.ย. 2018
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกพนักงานเพื่อเปลี่ยนหมวดเงินงบประมาณจากเงินงบประมาณรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน ประเภทวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
21 ก.ย. 2018
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
เผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงานและผลงานเชิงวิเคราะห์ จำนวน 5 รายการ
20 ก.ย. 2018
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
ผลงานเชิงวิเคราะห์ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ระบบตรวจสอบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จัดทำโดย นายธนศิลป์ ทองไทย ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ
20 ก.ย. 2018
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
เผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานระบบตรวจสอบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ... จัดทำโดย นายธนศิลปื ทองไทย ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ
20 ก.ย. 2018
โพสต์โดย : นายธนศิลป์ ทองไทย
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมติแต่งตั้ง รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
06 ต.ค. 2020
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
กำหนดการจัดค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
06 ต.ค. 2020
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
รายชื่อผู้สอบได้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องโครงการ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว คณะวิทยาศาสตร์
06 ต.ค. 2020
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
06 ต.ค. 2020
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
06 ต.ค. 2020
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
Mini-symposium on Science and Technology for Science Achievement Scholarship of Thailand
11 ก.ย. 2020
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
เปิดรับสมัครการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23: YSC 2021
30 ก.ค. 2020
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ขอเชิญนักเรียนส่งผลงาน เข้าร่วมประกวดโครงงานนวัตกรรมออนไลน์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 ก.ค. 2020
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ขอเชิญครู ส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอ นวัตกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16 ก.ค. 2020
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563
08 มิ.ย. 2020
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
นศ.ม.อุบลฯ ชนะเลิศ ระดับประเทศ ประกวดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางพารา ผลงาน หมอนฟ้าครามเพื่อสุขภาพ
17 ธ.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
คำแนะนำการชำระเงิน การตรวจสอบ และการยืนยันสิทธิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
22 พ.ย. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ประกาศรายชื่อโครงงาน การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 : YSC2020
11 ต.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
03 ก.ย. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
การประกวดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2020
23 ส.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
09 ก.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
20 มิ.ย. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ประกาศรับสมัครโควตาขยายโอกาส ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562
08 มิ.ย. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
คณะวิทยาศาสตร์ตั้งจุดบริการยืม-คืนถุงผ้าลดโลกร้อน หนึ่งในกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดการใช้พลาสติก"
07 มิ.ย. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ร่วมลงชื่อแสดงเจตจำนง "ทำดีด้วยหัวใจ ลดการใช้พลาสติก ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
05 มิ.ย. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน ICDL Thailand Digital Challenge 2019(National Round)
04 มิ.ย. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
เรียนคณะวิทยาศาสตร์ มีทุน กยศ. 100% พร้อมทุนการศึกษาอื่นๆ อีกมากมาย
29 พ.ค. 2019
โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ
ปฏิทินข่าวและกิจกรรมประจำคณะ
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม