ชื่อภาษาไทย

การผลิตและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงและสมบัติทางโครงสร้างของวัสดุแก้วเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ไดโอดเปล่งแสงสีขาว (W-LEDs)ที่ให้ความสว่างสูง

ชื่อภาษาอังกฤษ

Fabrications and investigations of luminescence and structural properties of glass materials for utilizing in a device of High-Brightness white-light emitting diodes (W-LEDs) applications

รหัสโครงการ

NRCT5-RSA63023

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

Optical properties, White-LEDs glass, quantum yield, luminescence properties

งบประจำปี

งบประจำปี

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 450,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

  • ";

ผู้ร่วมวิจัย