ชื่อภาษาไทย

ระบบฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ราคาประหยัดสำหรับการประเมินและสำรวจคุณภาพน้ำ

ชื่อภาษาอังกฤษ

Low-cost Spectrofluorometric System for Water Quality Assessment and Monitoring

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

Spectrofluorometric system, Water quality assessments, Local water quality monitoring

งบประจำปี

งบประจำปี

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 12,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

  • ";

ผู้ร่วมวิจัย