ชื่อภาษาไทย

การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร

ชื่อภาษาอังกฤษ

Atomistic tight-binding theory of magnetic ion doped semiconductor core/shell nanocrystals in group II-VI and III-V as magnetic nanodevices

รหัสโครงการ

NRCT5-RSA63023

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

Tight-binding theory, Magnetic, Optical, Electronic, Core/Shell nanocrystals

งบประจำปี

งบประจำปี

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 530,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

  • ";

ผู้ร่วมวิจัย