ชื่อภาษาไทย

ระบบวิเคราะห์และทำนายการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อภาษาอังกฤษ

The Analysis and Prediction System for New Undergraduate Students' Entering of Ubon Ratchathani University

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

ระบบวิเคราะห์ ทำนายการเข้าศึกษาต่อ นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประจำปี

งบประจำปี

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 32,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

  • ";

ผู้ร่วมวิจัย