ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์


โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ ในภาควิชา

-
-

กราฟสรุปแหล่งทุนปี ทั้งหมดรายชื่อโครงการวิจัย 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ แหล่งทุน งบประมาณ ประเภทโครงการ
1 การวิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในเฟซบุ๊กด้วยวิธีทำเหมืองข้อความเพื่อส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบเมืองท่องเที่ยวชายแดน
 • ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 25000 โครงการวิจัยเดี่ยว
2 ระบบวิเคราะห์และทำนายการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 8000 โครงการวิจัยเดี่ยว
3 วิธีทางเลือกเพื่อการพัฒนาหลักสูตรเชิงโมดูลในระดับอุดมศึกษาโดยใช้ออนโทโลยีและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
 • ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 166215 โครงการวิจัยเดี่ยว
4 การพัฒนาเว็บไซต์และระบบคลังข้อมูลแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • อาทิตย์ บุญเริง
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 140000 โครงการวิจัยเดี่ยว
5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลช่างหัตถกรรมชุมชน และระบบจัดจำหน่ายงานสั่งทำล่วงหน้าตามความต้องการของลูกค้า
 • ธวัชชัย สลางสิงห์
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 140000 โครงการวิจัยเดี่ยว
6 การจัดการสารสนเทศ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 52500 โครงการวิจัยเดี่ยว
7 โครงการพยากรณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาระบบผู้แนะนำบนอุปกรร์มือถือสำหรับเกษตรกร
 • วิชิต สมบัติ
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 48000 โครงการวิจัยเดี่ยว
8 การศึกษาสายพันธุ์จิ้งหรีด พัฒนามาตรฐานและกระบวนการเพาะเลี้ยง ตลอดจนสร้างฐานข้อมูลสายพันธุ์จิ้งหรีดเพื่อรวบรวมประชากรจิ้งหรีดให้โปรตีนสูง
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 400000 โครงการย่อย
9 การพัฒนาระบบและการประยุกต์ใช้หลักการข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลอาหารปลอดภัย
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 287400 โครงการย่อย
10 การพัฒนาแฟลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการซื้อขายสินค้าเกษตร
 • วิชิต สมบัติ
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 376000 โครงการย่อย
11 ระบบวิเคราะห์และทำนายการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 32000 โครงการวิจัยเดี่ยว
12 ระบบการจัดส่งผักปลอดภัย'ผักดีดี'จังหวัดอุบลราชธานี
 • สมปอง เวฬุวนาธร
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 300180 โครงการย่อย
13 การวิเคราะห์ความรู้สึกจากข้อคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในเฟซบุ๊กด้วยวิธีทำเหมืองข้อความเพื่อส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบเมืองท่องเที่ยวชายแดน
 • ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 25000 โครงการวิจัยเดี่ยว
14 การจัดการสารสนเทศ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 22500 โครงการวิจัยเดี่ยว
15 การพัฒนาเว็บไซต์และระบบคลังข้อมูลแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
 • อาทิตย์ บุญเริง
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 60000 โครงการวิจัยเดี่ยว
16 พัฒนาระบบฐานข้อมูลช่างหัตถกรรมชุมชน และระบบจัดจำหน่ายงานสั่งทำล่วงหน้าตามความต้องการของลูกค้า
 • ธวัชชัย สลางสิงห์
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 60000 โครงการย่อย
17 วิธีทางเลือกเพื่อการพัฒนาหลักสูตรเชิงโมดูลในระดับอุดมศึกษาโดยใช้ออนโทโลยีและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
 • ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 86755 โครงการวิจัยเดี่ยว
18 โครงการพยากรณ์ราคาผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาระบบผู้แนะนำบนอุปกรร์มือถือสำหรับเกษตรกร
 • วิชิต สมบัติ
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 202000 โครงการวิจัยเดี่ยว
19 การพัฒนาแฟลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการซื้อขายสินค้าเกษตร
 • วิชิต สมบัติ
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 228000 โครงการย่อย
20 ระบบการจัดส่งผักปลอดภัย'ผักดีดี'จังหวัดอุบลราชธานี
 • สมปอง เวฬุวนาธร
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 299820 โครงการย่อย
21 ระบบรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร
 • ชัชวิน นามมั่น
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
22 การจำลองการสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน
 • อนุสรณ์ บรรเทิง
2562 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40000 โครงการวิจัยเดี่ยว
23 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 1470594 โครงการวิจัยเดี่ยว
24 การพัฒนาแบบจำลองในการสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น
 • สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน
2562 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2000 โครงการวิจัยเดี่ยว
25 การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสร้างแบบจำลองในการหางานที่เหมาะสมในสังคมสูงวัย
 • วิชิต สมบัติ
2562 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 12000 โครงการวิจัยเดี่ยว
26 การตรวจจับแมลงศัตรูพืชจากภาพถ่าย: กรณีศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี
 • ไพชยนต์ คงไชย
2562 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 12000 โครงการวิจัยเดี่ยว
27 การสร้างภาพสามมิติของสนามเวกเตอร์โดยใช้วิธีทางควอเทอร์เนียน
 • พัชรี วงษาสนธิ์
2562 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 12000 โครงการวิจัยเดี่ยว
28 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนระบบเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาระดับมหาวิทยาลัยด้วยวิธีวัดความคล้ายคลึงของข้อความบนฐานเวกเตอร์
 • ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
2562 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2000 โครงการวิจัยเดี่ยว
29 การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสร้างแบบจำลองในการหางานที่เหมาะสมในสังคมสูงวัย
 • วิชิต สมบัติ
2561 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 48000 โครงการวิจัยเดี่ยว
30 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
2561 เงินสนับสนุนภายนอก 3238600 โครงการวิจัยเดี่ยว