บุคลากร เดินทางไปต่างประเทศ/วิจัยระยะสั้น

ลำดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง แหล่งทุน สถานที่ วันที่เดินทาง หมายเหตุ ปี พ.ศ. เหตุผล
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้อฤทัย ใจบุญ นำเครื่องมือส่งข้อมูลระยะไกลที่ทางทีมวิจัยได้พัฒนาขึ้นไปทดสอบกับระบบประมวลผลกลางของสาธารณรัฐกานา เมืองอักกรา สาธารณรัฐกานา วันที่ 10/12/2022 ถึง วันที่ 17/12/2022 เดินทางไปราชการ 2565 ยกเลิกการเดินทาง
2 ศาสตราจารย์ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ บรรยายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “7th International Symposium of Qiantum Beam Science at Ibaraki University(ISQBS2022 ได้รับการสนับสนุนใช้จ่ายงบประมาณจากมหาวิทยาลัยอิบารกิและมหาวิทยาลัยโยโกฮามา มหาวิทยาลัยโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 29/11/2022 ถึง วันที่ 09/12/2022 เดินทางไปราชการ/ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2565
3 รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นโครงการนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาในทุกมิติ ทุนจากโครงการ Sakura Science Program ณ Toyohashi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 11/12/2022 ถึง วันที่ 26/12/2022 เดินทางไปราชการ 2565
4 รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย และสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งด้านการวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาต่างประเทศ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ Royal Society Newton Mobility Grant NMG\R1\201061 ณ University of Bristol ประเทศสหราชอาณาจักร วันที่ 21/04/2022 ถึง วันที่ 20/05/2022 เดินทางไปราชการ 2565
5 รองศาสตราจารย์วรศักดิ์ สุขบท หัวข้อ Theoretical Study of Phosphorus-Donor Arrays in Silicon as the Promising Platforms the Quantum Simulation ทุน Fulbright Thailand ณ National institute for Standards and Technology (NISIT) Gaithersburg, Maryland ประเทศ สหรัฐอเมริกา วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 30/06/2023 วิจัยระยะสั้น 2566
6 รองศาสตราจารย์มะลิวรรณ อมตธไชย อบรมวิจัยในสาขาเคมีวิเคราะห์ในสาขา Molecularly Imprinted Polymers for sensing applications ทุน Asea-Uninet ณ มหาวิทยาลัยเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย วันที่ 01/09/2022 ถึง วันที่ 02/11/2022 วิจัยระยะสั้น 2565
7 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญยอด หัวข้อ การขึ้นรูปผ้าไม่ถักทอจากพิลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำหรับผลิตภัณฑ์สุขอนามัย ทุนวิจัยจากโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ทำวิจัยที่ Technical University of Liberec สาธารณรัฐเซ็ก วันที่ 15/08/2022 ถึง วันที่ 12/11/2022 วิจัยระยะสั้น 2565
8 รองศาสตราจารย์อัญชลี สำเภา หัวข้อการิจัย Development of ePAD for nitrate and nitrite determination โครงการร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างเอเซียกับยุโรป (ASEA-UNINET) มหาวิทยาลัยกราซ เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย วันที่ 22/07/2022 ถึง วันที่ 20/08/2022 วิจัยระยะสั้น 2565
9 รองศาสตราจารย์มะลิวรรณ อมตธงไชย เชิญเพื่อไปบรรยายงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง Simultaneous Determination of Dual Carcinogen Oxidative Stress Biomarkers Through Core-sell Molecularly Imprinted Polymers” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2563 ณ เมือง วอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ วันที่ 25/06/2022 ถึง วันที่ 04/07/2022 เดินทางไปราชการ/ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2565
10 รองศาสตราจารย์ ดร. ปุริม จารุจำรัส เชิญเพื่อไปบรรยายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference Flow Analysis XV ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปี 2563 เมืองคราเคา ประเทศโปแลนด์ วันที่ 25/06/2022 ถึง วันที่ 04/07/2022 เดินทางไปราชการ/ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2565
11 รองศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์ นำเสนองานวิจัย ภายใต้ความร่วมมือด้านการวิจัยระดับนานาชาติในหัวข้อ Identification and evaluation of novel PknB inhibitors as anti-tuberculosis agents ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และ โครงการ Royal Society Newton Mobility Grant ณ University of Bristol และ University of Leicester สหราชอาณาจักร วันที่ 21/04/2022 ถึง วันที่ 20/05/2022 เดินทางไปราชการ 2565
12 ผศ. ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ นำเสนอผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง An overview of Murdannia Royle (Commelinaceae) in Thailand ทุนวิจัย Carlsberg Foundation และทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 16/07/2022 ถึง วันที่ 22/07/2022 เดินทางไปราชการ 2565