รายชื่อผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการรับรอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ 2567
ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประเภท
1 ชุดทดสอบภาคสนามในการตรวจวัดทางสีของไซยาไนต์โดยอาศัยการดักจับแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนต์ด้วยอนุภาคเงินนาโนคอมโพสิต รศ. ดร. ปุริม จารุจำรัส และนางสาวณัฐพร มาลาหอม 22617 อนุสิทธิบัตร
2 กรรมวิธีการผลิตแผ่นยางฟองน้ำยางพารา รศ. ชัยวุฒิ วัดจัง และ นายอาณุวรรณ กาลจักร 22614 อนุสิทธิบัตร

ประจำปีงบประมาณ 2566
ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประเภท
1 เครื่องทำความเย็นแบบใช้แผ่นเพลร์เทียร่วมกับระบบหมุนเวียนด้วยของเหลวและควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ และคณะ 20811 อนุสิทธิบัตร
2 สูตรยางคอมพาวด์สำหรับผลิตภัณฑ์ยางเรืองแสงและกรรมวิธีการผลิต ผศ.ดร. รักเกียรติ จิตคติ
ผศ.ดร. กิตติยา วงษ์ขันธ์
ผศ.ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี
21969 อนุสิทธิบัตร
3 กาวจากน้ำยางธรรมชาติเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภทเสื่อและผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ รศ.ชัยวุฒิ วัดจัง
นายสม ใจ คำมุงคุณ
22023 อนุสิทธิบัตร

ประจำปีงบประมาณ 2565
ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประเภท
1 เครื่องผสมกรดฟอร์มิก (Formic Acid ) และจ่ายกรดลงขวดแบบอัตโนมัติ โดยสามารถสั่งการผ่านมือถือ นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์
นางสาวศันศนีย์ ศรีจันทร์
นายกรวิช แก้วดี
19014 อนุสิทธิบัตร
2 เครื่องหาเปอร์เซ็นต์ยางก้อนถ้วยอัตโนมัติ ดร. ศันศนีย์ ศรีจันทร์ และคณะ อนุสิทธิบัตร

ประจำปีงบประมาณ 2549 - 2564
ลำดับ ชื่ออนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประเภท ปีที่ได้รับ
1 ระบบการเรียกใช้เซอร์วิสของอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายด้วยคิวอาร์โค้ดอัตโนมัติหรือไดนามิกคิวอาร์โค้ด ผศ.ดร. ชัชวิน นามมั่น 17347 อนุสิทธิบัตร 2564
2 กรรมวิธีการผลิตบล็อกคอนกรีตลดแรงกระแทก ผศ. ชัยวุฒิ วัดจัง
ผศ.ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี
17581 อนุสิทธิบัตร 2564
3 ไบโอเซนเซอร์สำหรับตราวจวัดแอมโมเนียมไออน รศ.ดร. อัญชลี สำเภา
นางสาวปรียานุช บุตรมี
ผศ.ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี
นายสายชล พิมพ์มงคล
15873 อนุสิทธิบัตร 2563
4 ชุดทดสอบแมกนีเซียมภาคสนามในน้ำยางพารา รศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส
นางสาวณัฐพร มาลาหอม
นายรัฐพล มีลาภสม
14498 อนุสิทธิบัตร 2561
5 กรรมวิธีการผลิตไส้หมอนขิดจากยางพารา นายชัยวุฒิ วัดจัง
ผศ. เสาวลักษณ์ บุญยอด
ผศ.ดร. นายสราวุธ ประเสริฐศรี
นางสาวศันศนีย์ ศรีจันทร์
12998 อนุสิทธิบัตร 2560
6 ผลิตภัณฑ์ดินน้ำมันชีวภาพที่มีส่วนผสมของกลูเทนแบบสด (Fresh Gluten) และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผศ.ดร. ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ และคณะ 9665 อนุสิทธิบัตร 2558
7 ผลิตภัณฑ์ดินปั้นชีวภาพที่มีส่วนผสมของกลูเทนแบบสด (Fresh Gluten) และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผศ.ดร. ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์
นางสาวทองพูล นันทะแสง
9666 อนุสิทธิบัตร 2558
8 กาวดินน้ำมันชีวภาพที่สามารถเสื่อมสลายได้โดยกระบวนการทางชีวภาพในธรรมชาติ และกรรมวิธีในการผลิต ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผศ.ดร. ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ และคณะ 7217 อนุสิทธิบัตร 2555
9 ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่มีส่วนผสมของกลูเทนแบบสด (Fresh Gluten) ที่สามารถเสื่อมสลายด้างชีวภาพ และกรรมวิธีในการผลิต ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผศ.ดร. ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ และคณะ 7429 อนุสิทธิบัตร 2555
10 หัววัดรังสีเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ ผศ. จินตนา เหล่าไพบูลย์
ผศ. เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
3238 อนุสิทธิบัตร 2550
11 ชุดสกัดพลาสมิดจากโคโลนีของแบคทีเรีย ศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ 5180 อนุสิทธิบัตร 2549