ชื่อภาษาไทย

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามมาตรฐานหอพักของบุคลากรผู้ดูแลหอพักเอกชน ในเขตเทศบาลเมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

ความรู้ ทัศนคติ มาตรฐานหอพัก หอพักเอกชน

งบประจำปี

งบประจำปี 2564

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 30,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย