ชื่อภาษาไทย

การเพิ่มปริมาณสารแกมมา อะมิโนบิวทิเรต และสารประกอบฟินอลิกในข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ และพันธุ์สินเหล็กด้วยกระบวนการทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

งบประจำปี

งบประจำปี 2564

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 293,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย