ชื่อภาษาไทย

การแยกและศึกษาคุณสมบัติของแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อเชื้อก่อโรคปลา Edwardsiella tarda เพื่อใช้เป็นตัวควบคุมโรคทางชีวภาพ

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

2560A11702003

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2560

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 264,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

ผู้ร่วมวิจัย