ชื่อภาษาไทย

โครงการบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชวงศ์ถั่ว: วงศ์ย่อยราชพฤกษ์ในประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2560

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 314,285 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย