ชื่อภาษาไทย

การตรวจหาพลาสมิดที่มียีนดื้อแคดเมียมจากแลคติกแอสิดแบคทีเรียที่แยกจากอาหาร

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

งบประจำปี

งบประจำปี 2561

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 286,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย