ระเบียบข้อบังคับบัณฑิตศึกษา


| ระเบียบข้อบังคับ ป.ตรี | ระเบียบข้อบังคับ บัณฑิตศึกษา | แบบฟอร์มสำหรับ ป.ตรี | แบบฟอร์มสำหรับ บัณฑิตศึกษา |

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1. การสอบวัดคุณสมบัติ/การสอบประมวลความรู้ 2. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 3. การสอบโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 4. การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 5. การส่งตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระกับสำนักบริหารบัณฑิตศึกษา 6. การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 7. การขอใช้งบสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ การนำเสนอผลงาน 8. คำร้องที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพนักศึกษา 9. แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย