งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |


-เว็ปไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-เว็ปไซต์หน่วยงานภายในคณะ
-ระบบสารสนเทศภายใต้ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ( E-manage )
-เว็ปไซต์โครงการต่างๆ
-เว็ปไซต์การประชุมวิชาการต่างๆ ตามวาระ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   1.เว็ปไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   2.เว็ปไซต์สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
   3.เว็ปไซต์โอลิมปิกวิชาการ ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   4.เว็ปไซต์เคมีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14
   5.เว็ปไซต์ดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติครั้งที่ 15
   6.เว็ปไซต์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   7.เว็ปไซต์สัมมนาวิชาการการประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอีสานใต้
ผศ.ดร.ชัชวิน นามมั่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์ภายใน : 4402
นายศุภชัย เชื้อพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ภายใน : 4444
นายนัฐพงษ์ สืบสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ภายใน : 4466
นายกมล คำพิบูลย์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
เบอร์ภายใน : 4436

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม