งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ภารกิจหน่วยงาน

งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในการให้บริการงานบำรุงรักษาและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในคณะ โดยมีภารกิจหลักที่สนองต่อนโยบายของคณะ ในการทำหน้าที่ให้บริการงานด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของคณะให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า โดยขอบเขตภารกิจของงาน มีดังนี้

-ควบคุมดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในคณะ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการสนับสนุน ภารกิจหลักของคณะ ได้แก่ งานด้านการเรียนการสอน งานด้านบริหาร ภายในคณะวิทยาศาสตร์
- ควบคุมดูแล ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการรองรับสำหรับการเรียนการสอน
- ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์หน่วยงานต่างๆ ภายในคณะ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา
- ให้บริการอินเทอร์เน็ต / อินทราเน็ต พร้อมให้คำปรึกษาการใช้งานต่างๆ แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาของคณะ
- จัดสรรไอพีแอดเดรส สำหรับการใช้งานในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานต่างๆ
- ให้คำแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
- ควบคุม ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ต่างๆ ภายในคณะ
- ดูแลวางแผนและป้องกันความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในคณะ
- ควบคุมดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายที่มีการใช้งานอยู่ภายในคณะ
- ควบคุม ดูแล และป้องกันไวรัส คอมพิวเตอร์ ไม่ให้แพร่กระจาย ไปยังระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในคณะ
- ควบคุม ดูแล บริหาร จัดการ ระบบ sub domain ของคณะ
- ควบคุม ดูแล บริหาร จัดการ บัญชีผู้ใช้งานบนระบบ E-Manage ของคณะ
- ให้บริการระบบ File sharing สำหรับบุคคลากรในการใช้ไฟล์ร่วมกันภายในคณะ
- ควบคุม ดูแล ในการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ภายในคณะ สำหรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการใช้งาน อีกช่องทางหนึ่ง
- ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ของคณะ
ผศ.ดร.ชัชวิน นามมั่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์ภายใน : 4402
นายศุภชัย เชื้อพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ภายใน : 4444
นายนัฐพงษ์ สืบสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ภายใน : 4466
นายกมล คำพิบูลย์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
เบอร์ภายใน : 4436

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม