งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

---------------------------------------
1) บริหารงานวิจัย
---------------------------------------
* ประชาสัมพันธ์ งานวิจัย
* วารสารวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ศึกษา
---------------------------------------
ภาระกิจ 2) วิเทศน์สัมพันธ์
---------------------------------------
* MOU ความร่วมมือ มหาวิทยาลัย....
* MOU ความร่วมมือ Tottori University, Japan
* นักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ
* อบรมภาษาอังกฤษ จากคณาจารย์ Hawaii Univ.
---------------------------------------
ภาระกิจ 3) งานชุมชนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์
---------------------------------------
* พัฒนาเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อเนื่อง)
* เพิ่ม Sci-channel YouTube, Facebook, Twitter, Instagram
* เพิ่ม บัญชี ResearchGate และ LinkedIn
* จัดตั้งคณะทำงานชุมชนสัมพันธ์ ประฃาสัมพันธ์ และวิเทศน์สัมพันธ์
----------------------------------------------------
ภาระกิจ 4)เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการวิจัย
----------------------------------------------------
1. นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
1.1 ประสานงานการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
1.2 ประสานงานการศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาด้านการวิจัยและการเข้าร่วมประชุมวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
1.3 ประสานงานและติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัย การเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัย การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1.4 การเสนอขอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการยื่นขออนุญาตใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทดลองทางวิทยาศาสตร์
1.5 ประสานงานการดำเนินงานวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา
---- -----------------------------------------------------------------------
2. นางทุติยาภรณ์ วีระกุล ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศชำนาญการ
2.1 จัดเตรียมเอกสารและประสานงานการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
2.2 เบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานในวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา
2.3 ติดตามรายงานการเงินโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก
---------------------------------------------------------------------------
3. นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
3.1 ประสานงานการเบิกค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิวารสารวิชาการ
3.2 จัดเก็บสัญญาทุนวิจัย/ข้อเสนอโครงการวิจัย
3.3 จัดส่งเอกสารด้านการวิจัย
3.4 ประสานงานการจัดประชุม
---------------------------------------------------------------------------


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   1.การจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
   2.แนวปฏิบัติการเงินวิจัยภายนอก
ผศ.ดร.ปุริม จารุจำรัส
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
เบอร์ภายใน : 4409
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4425
นางทุติยาภรณ์ วีระกุล
นักเอกสารสนเทศชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 4705
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ภายใน :

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม