งานวิจัย


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

กิจกรรมหน่วยงาน

---------------------------------------
1) บริหารงานวิจัย
---------------------------------------
* ประชาสัมพันธ์ งานวิจัย
* วารสารวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ศึกษา

---------------------------------------
ภาระกิจ 2) วิเทศน์สัมพันธ์
---------------------------------------
* MOU ความร่วมมือ มหาวิทยาลัย....
* MOU ความร่วมมือ Tottori University, Japan

* นักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ
* อบรมภาษาอังกฤษ จากคณาจารย์ Hawaii Univ.

---------------------------------------
ภาระกิจ 3) งานชุมชนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์
---------------------------------------
* พัฒนาเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อเนื่อง)
* เพิ่ม Sci-channel YouTube, Facebook, Twitter, Instagram
* เพิ่ม บัญชี ResearchGate และ LinkedIn
* จัดตั้งคณะทำงานชุมชนสัมพันธ์ ประฃาสัมพันธ์ และวิเทศน์สัมพันธ์


ดร. สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เบอร์ภายใน : 4409
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์
นักวิเทศสัมพันธ์
เบอร์ภายใน : 4425

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม