งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |
แบบฟอร์มหน่วยงาน
ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เบอร์ภายใน : 4409
นางสาวลลิตภัทรา พงษ์มาลี
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ภายใน : 4470
นางสมหญิง บุตรจอมชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 4575

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม