งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |
แบบฟอร์มหน่วยงาน
รศ.ดร.เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝายบริการวิชาการ
เบอร์ภายใน : 4403
นางสาวลลิตภัทรา พงษ์มาลี
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ภายใน : 4470
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ภายใน : 4422

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม