งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ผลงานหน่วยงาน

-------------------------------------------
โครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
--------------------------------------------
- 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง และรางวัลคะแนนสูงสุดภาคปฏิบัติการ
การแข่งขันระดับประเทศ สาขาเคมี ณ ม.อุบลราชธานี
- 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และรางวัลคะแนนสูงสุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การแข่งขันระดับประเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ ณ มจพ.
- 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันระดับประเทศ สาขาฟิสิกส์ ณ ม.เชียงใหม่
- 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันระดับประเทศ สาขาดาราศาสตร์ ณ ม.อุบลราชธานี
- 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันระดับประเทศ สาขาคณิตศาสตร์ ณ รร.ราชสีมาวิทยาลัย
- 1 เหรียญทองแดง การแข่งขันระดับประเทศ สาขาชีววิทยา ณ ม.สงขลาฯ

-------------------------------------------
ทุนวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ 2561
--------------------------------------------
หัวข้อ "การพัฒนาหัวข้อบริการวิชาการด้านการเรียนการสอน ของคณะวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน" งบประมาณ 20,000 บาท
* ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา หัวหน้าโครงการ
* นางสมหญิง บุตรจอมชัย ผู้ร่วมโครงการ
* นางลลิตภัทรา ริมทอง ผู้ร่วมโครงการ

รศ.ดร.เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝายบริการวิชาการ
เบอร์ภายใน : 4403
นางสาวลลิตภัทรา พงษ์มาลี
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ภายใน : 4470
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ภายใน : 4422

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม