งานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

-------------------------------------------
โครงการ KidBright : Coding at School
-------------------------------------------
วันที่ 3 และ 4 กรกฏาคม 2561
อบรม Train the Trainers Kidbright project
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561
เข้าร่วมอบรม master trainner ณ เนคเทค
-ดร.ชัชวิน นามมั่น
-ดร.วราวุฒิ ผ้าเจริญ
-ดร.อมร เทศกุลวงษ์
-ดร.สมคิด เพ็ญชารี
-คุณอภิรักษ์ ทูลภิรมย์

วันที่ 8 มิถุนายน 2561
เข้าร่วมพิธีลงนามและเปิดโครงการ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
-ดร.ชัชวิน นามมั่น หัวหน้าทีมวิทยากร
-ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา ผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-------------------------------------------
ห้องเรียนพิเศษ
-------------------------------------------
*ไตรมาส 2-4 ปีงบประมาณ 2561
1) โรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
2) โรงเรียนลือคำหาญ จ.อุบลราชธานี
3) โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
4) ...

*ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2561
1) โรงเรียนขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ วิชาฟิสิกส์
2) โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี เรื่องสเต็มศึกษา
3) โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี เรื่องโครงงาน
4) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.อุบลราชธานี ทุกสาขา
5) โรงเรียนเสลภูมิวิทยา จ.ร้อยเอ็ด ทุกสาขา

-------------------------------------------
เจ้าภาพ การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2561
-------------------------------------------
1) สาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น และม.ปลาย วันที่ 7-12 พฤษภาคม 2561
2) สาขาเคมี วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   1.การจัดสอบคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน
   2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝายบริการวิชาการ
เบอร์ภายใน : 4403
นางสาวลลิตภัทรา พงษ์มาลี
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ภายใน : 4470
นางสุกัญญา พิมพ์บุญมา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์ภายใน : 4422

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม