งานคลัง


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ผลงานหน่วยงาน

ดร.กัมปนาท ฉายจรัส
รองคณบดีฝ่ายการเงิน
เบอร์ภายใน : 4405
นางสาวศิรดาภักค์ พิทักษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 4410
นางพิกุล ยิ่งยง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 4411
นางสาวสุนิสา นาครินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 4413
นางศิริพร ระวี
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ภายใน : 4660

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม