คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการ รร.เบ็ญจะมะมหาราช เตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และการจัดทำ e-portfolio ให้แก่นักเรียน ม.4

      เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่บริการวิชาการร่วมกับ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ในการจัดกิจกรรมสู่โลกกว้าง ทางเลือกแห่งอนาคต กิจกรรมที่ 2 บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการรับฟังข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา : จัดทำ e-portfolio ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 710 คน ณ ห้องประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โดยมีนายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ให้เกียรติเป็นประธานเปิด สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้แบ่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้า และกลุ่มที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมช่วงบ่าย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างงานแนะแนวโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และเครือข่ายผู้ปกครองระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และการจัดทำ e-portfolio เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และการจัดทำ e-Portfolio ซึ่งทางโรงเรียนให้เกียรติเชิญ นางวิชชุดา มงคล หัวหน้างานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวให้พร้อมสู่ระบบ TCAS” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ดร.สมปอง เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ และ นายธวัชชัย สลางสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำ e-Portfolioด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน”เพื่อความสะดวกในการรวบรวมเอกสาร และผลงานของนักเรียน ตลอดจนภาพประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะนำมาจัดทำ e-Portfolio เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป


       ดร.สมปอง เวฬุวนาธร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ในนามตัวแทนทีมวิทยากรขอขอบคุณงานแนะแนวโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช และเครือข่ายผู้ปกครองระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ให้เกียรติเชิญทีมวิทยากรมาบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ e-Portfolio ด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน”ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเพื่อสนองนโยบายรัฐ “Thailand 4.0”และเป็นส่วนสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบกลาง (TCAS) เนื่องจาก e-Portfolio เป็นแฟ้มสะสมผลงาน เช่น ปพ.1 เกียรติบัตร ภาพกิจกรรม ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ของนักเรียนที่จำเป็นต้องใช้ในการประกอบการสมัครเรียนต่อ โดยจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งผ่านระบบการสมัครแบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องส่งแฟ้มเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ ในการจัดทำ e-Portfolio ทำได้โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันประเภท Scanner เช่น Can Scanner, Clear Scanner, Simple Scan, Office Lens เป็นต้น จาก Google Play Store (สำหรับเครื่องสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์) หรือ Apple App Store (สำหรับเครื่องสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการไอโอเอส) ไว้ในเครื่องสมาร์ทโฟน ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวสามารถสร้าง e-Portfolio ได้โดยการถ่ายภาพผลงานผ่านตัวแอปพลิเคชั่นเอง หรือ สามารถนำภาพถ่ายผลงานที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟนมาปรับแต่งให้อยู่ในรูปแบบของ e-Portfolio ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนเนอร์ ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถสะสมผลงานไว้ใน e-Portfolio เพื่อนำไปใช้ในการสมัครเรียนในระบบ TCAS ได้ โดยเฉพาะรอบที่ 1 นอกจากนี้ ยังสามารถออกแบบ e-Portfolio ให้สวยงาม และน่าสนใจได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยในการออกแบบ ทั้งในสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส เช่น Canva, PicsArt, Snapseed, Adobe Photoshop เป็นต้น นักเรียนสามารถดาวน์และติดตั้งใช้งานบนสมาร์ทโฟนได้เช่นกัน


--------------------------------------------


ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
    https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=19273
    http://https://youtu.be/unu-Tf4Vr5o

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย สมปอง เวฬุวนาธร : ประกาศเมื่อ 25 มี.ค. 2021   จำนวนผู้อ่าน : 718 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย